خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - مگس‌ها (حشرات فساد)

مگس‌ها (حشرات فساد)

منادیان پوچی. حشره هایی در موردور که نشان چشم سرخ را داشتند.

درباره اله سار