خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیریمار (نام الفی برای آدمیان فانی)

فیریمار (نام الفی برای آدمیان فانی)

فانیان. نامی برای آدمیان میان الف‌ها.

درباره اله سار