آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیریمار (نام الفی برای آدمیان فانی)

فیریمار (نام الفی برای آدمیان فانی)

فانیان. نامی برای آدمیان میان الف‌ها.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...