خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - جنگل فیرین (جنگل کوهستانی زیر هالیفیرین)

جنگل فیرین (جنگل کوهستانی زیر هالیفیرین)

جنگلی که تپه‌ی فانوس در هالیفیرین را احاطه کرده بود و در مرز روهان و آنورین قرار داشت.