خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آتشین‌سُم (مرکب ائومر)

آتشین‌سُم (مرکب ائومر)

اسبی که ائومرِ روهانی می‌راند. این اسب را هرگز به طور کامل توصیف نکردند اما می‌توان گفت که  بسیار بزرگ بوده و یال‌هایش را بافته بودند. دمش بلند بوده و افسار و زین خاکستری رنگ داشت.

درباره اله سار