خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیندویلاس از نارگوتروند (دختر محکوم به فنای اورودرت)

فیندویلاس از نارگوتروند (دختر محکوم به فنای اورودرت)

دختر اورودرت که همراه او در نارگوتروند زندگی می کرد . او مدتی عاشق گویندور الف بود. اما با دیدن تورین تورامبار عاشق او شد. پس از غارت نارگوتروند اورک‌ها او را به اسارت بردند، اما در مرزهای برتیل او را به قتل رساندند.

درباره اله سار