خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید بلندقدترین و شبیه‌ترین فرزندان ایلوواتار به آینور، «اِلوه» شاه دوریات بوده است؟

درباره الوه