خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید نام دو ناحیه آنورین و ایتیلین برگرفته از نام دو پسر الندیل است که هر کدام در آن ناحیه حکمران بودند؟

تخت آناریون در میناس آنور (بعداً میناس تی‌ریت) بود و نواحی پیرامون آن بدین سبب آنورین نامیده می‌شد.

تخت ایسیلدور در میناس ایتیل قرار گرفته بود و به همین سبب نواحی پیرامون آن براساس نام او، ایتیلین نام داشت.

درباره الوه