خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آکسانتور (پسر-نوه‌ی الروس تارمینیاتور)

آکسانتور (پسر-نوه‌ی الروس تارمینیاتور)

یکی از نوادگان سلسله پادشاهی نومه‌نور، آکسانتور نوه‌ی واردامیر نولیمون، جانشین الروس، بنیانگذار پادشاهی نومه‌نور بود.  آکسانتور خون سلطنتی خود را از سمت نولوندیل جوانترین پسر واردامیر به ارث برد و به شاخه فرعی خاندان سلطنتی نومه‌نور تعلق داشت. او جد هالاکار بود که با ملکه تارآنکالیمه ازدواج کرده بود. و در عهد تارآناریون وارث ملکه، خون آکسانتور به مسیر شاخه اصلی سلطنت نومه‌نور بازگشت.

درباره اله سار