خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آتاناتار اول (دهمین پادشاه گوندور)

آتاناتار اول (دهمین پادشاه گوندور)

دهمین پادشاه گوندور، پسر تورامبار و از نوادگان آناریون پسر دوم الندیل.

درباره 3DMahdi