خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آسترون (چهارمین ماه از سال در تقویم هابیت ها)

آسترون (چهارمین ماه از سال در تقویم هابیت ها)

چهارمین ماه از سال در تقویم شایر، تقریبا معادل امروزی آن ماه آوریل است.

درباره 3DMahdi