خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - کوهستان خاکستری (حصار شمالی موردور)

کوهستان خاکستری (حصار شمالی موردور)

نامی برای ارد لیتویی، حصارِ کوهستانیِ شمالیِ موردور.

درباره 3DMahdi