خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - کوهستان خاکستر (رشته کوهی که مرز شمالی موردور را شکل می‌دهد)

کوهستان خاکستر (رشته کوهی که مرز شمالی موردور را شکل می‌دهد)

نامی برای ارد لیتویی، حصارِ کوهستانیِ شمالیِ موردور.