خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرتاد (یکی از یاغیان دریاچه ی تارن آیلوین)

آرتاد (یکی از یاغیان دریاچه ی تارن آیلوین)

یکی از پیروان باراهیر که پس از حمله ی مورگوت به دورتونیون، همراه با اربابش ماند. از آنجایی که شکارچیانِ سائرون، یاغیان را تعقیب می کردند، آرتاد یکی از دوازده یاری بود که همراه اربابش در تارن آیلوین باقی ماند. زمانی که گورلیم به آنان خیانت کرد، شکارچیان به سوی اردوی باراهیر در دریاچه ی کوهستان حمله ور شدند، و هر آنکس را که یافتند به قتل رساندند که از جمله ی ایشان آرتاد بود.

درباره 3DMahdi