خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آروخ (اسب هورین تالیون)

آروخ (اسب هورین تالیون)

مرکب هورین، ارباب دور – لومین که نامش به معنای اسب نجیب می باشد. هورین، سوار بر آروخ بود که به سوی نبردی بزرگ تاخت که بعدها به نام نیرنایت آرنویدیاد شناخته شد. به نظر می رسد که آروخ طی نبرد، از دست رفته باشد، حداقل این را می دانیم که در آخرین لحظات ایستادگی هورین در برابر ترول های گوتموگ، اسبش دیگر همراه او نبود.

درباره 3DMahdi