خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراتان (فرزند دوم ایسیلدور)

آراتان (فرزند دوم ایسیلدور)

فرزند دوم ایسیلدور همراه پدر و برادرانش الندور و کیریون طی مصیبت دشت های گلادن که در آن واقعه ایسیلدور کشته شد و حلقه ی یگانه گم شد، کشته شد.

درباره 3DMahdi