خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراندور (خادم پادشاه)

آراندور (خادم پادشاه)

عنوانی که به معنای خادم پادشاه بود. این عنوان واقعی کارگزاران گاندور نیز بوده است. کارگزار معنای تقریبی کلمه ی الفی آراندور است.