خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراندور (سرزمین شاهی نومه نور)

آراندور (سرزمین شاهی نومه نور)

منطقه ی مرکزی و مهم نومه نور، دورتا دور پایتخت جزیره آرمنه لوس. تقریبا محصور در خشکی بود. اما در قسمت شرقی به دریا می رسید، جایی که بندر بزرگ رومنا قرار داشت. از آنجا راهی به غرب می رفت و از آرمنه لوس می گذشت و سپس به منل تارما در مرزهای غربی آراندور می رسید.

درباره 3DMahdi