خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگریم (پدر گورلیم شوربخت)

آنگریم (پدر گورلیم شوربخت)

زمان: در یا قبل از سال ۴۵۶ دوران اول از دنیا رفته است.

نژاد: انسان

بخش: اداین

فرهنگ: مردان دورتونیون

خانواده : از پیروان خاندان بئور

معنی: معنای مشخصی ندارد

یکی از اداینِ اولین خاندان، از پیروان اربابان خاندان بئور که در دورتونیون اقامت داشتند. بعد از داگور براگولاخ، نیروهای مورگوت آن سرزمین را تصاحب کردند و بیشتر مردان دورتونیون کشته شدند. کسی نمی داند که آنگریم در آن زمان هنوز زنده بوده، اما اگر هم زنده بوده، حتما بین کشته شدگان آن حمله بوده است. پسرش گورلیم یکی از معدود بازماندگان بود که همراه اربابش باراهیر و گروه کوچکی از یاغیان ماند که سرانجام به آنها خیانت کرد.

یادداشت:

  1. در واقع المان های کلمه ی آنگریم بطور مستقیم به عنوان «میزبان آهن» ترجمه می شوند، اما به نظر نمی رسد که این ترجمه با توجه به اینکه این کلمه نام یک شخص است، ترجمه ی درستی باشد.

درباره 3DMahdi