شقایق

گل کوچکی با رنگهای کمرنگ .فرودو وسم شقایق های سفید و آبی معطر را در سرزمین ایتیلین  پیدا کردند، تالکین اشاره دارد که سیمبلمینه گونه ای از شقایق است، یا حداقل شباهت ظاهری زیادی دارد.

درباره 3DMahdi