خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنادونه (یکی از نام های بسیار نومه نور)

آنادونه (یکی از نام های بسیار نومه نور)

جزیره نومه نور، سربرآورده در میان آب های وسیع غربی، به عنوان پاداشی به اداین، که در جنگ های بلریاند درمقابل مورگوت ایستادند و به الدار یاری رساندند هدیه داده شد. واژه نومه نور نامی الفی به معنی (سرزمین غریی) است ( غالبا در زبان عامیانه وسترنس ترجمه میشود). در آدونائیک، این نام آنادونه ترجمه شد که دوباره به معنی سرزمین غربی است.

نام آنادونه مشتق از واژه adûn، به معنی غرب -کلمه ای برگرفته از زبان الفی- است؛ (همان واژه همینطور در زبان خودشان، آدونائیک، به معنی زبان غربی، ظاهر شده است). علاوه بر آنادونه آنها غالبا سرزمینشان را یوزایان، سرزمین هبه گشته، مینامیدند.