خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمراس (کهترین پسران فئانور)

آمراس (کهترین پسران فئانور)

زمان : در دوران دو درخت زاده شد. طی تهاجمات به مدخل سیریون در سال های انتهایی دوران اول کشته شد.

نژاد: الف

تقسیم بندی: نولدور

خاندان: فئانور

معنی: برگرفته از آمباروسا، سرحنایی، به واسطه موی سرخی که داشت.

به همراه برادر دوقلوی خود، آمرود، جوانترین هفت پسر فئانور بود.

درباره 3DMahdi