خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلمایدا (بندرگاهی در شمال غربی نومنور)

آلمایدا (بندرگاهی در شمال غربی نومنور)

شهری ساحلی در کنار خلیج آندونیه در منطقه‌ی شمال غربی نومه نور که به آندوستار مشهور است. این گونه به نظر می‌رسد که این شهر در امتداد خلیج و کمی آنطرف تر از شهر آندونیه در سمت غرب ساخته شده است. ولی چیز زیادی از آلمایدا نمی‌توان گفت. تنها نام شهر شناخته شده است که آن هم از نقشه‌ی ساده ای که از نومه نور موجود بوده به دست آمده و در جای دیگری از آن نامی برده نشده است.

درباره 3DMahdi