خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - رودخانه آدورن (مرز غربی روهان)

رودخانه آدورن (مرز غربی روهان)

رودی که از غرب بلندی های کوه های سفید سرچشمه می گرفت و بعد از جاری شدن در زمین های پست به سمت شمال غربی متمایل می شد تا جایی که به رودخانه آیزن در مرز های اندویت می ریخت. اهمیت آن در این بود که منطقه ای دفاعی در غرب سرزمین روهان به شمار می رفت.

درباره 3DMahdi