خانه - آرشیو برچسب: Tom

آرشیو برچسب: Tom

تام (یکی از سه ترولی که بیلبو بگینز و یارانش را اسیر کرده بودند)

تام یکی از سه ترولی بود که بیلبو بگینز و دورفهای همراهش را به اسارت گرفته بودند و با حیله گندالف بر اثر تابش نور آفتاب به سنگ تبدیل شد.