خانه - آرشیو برچسب: Anfauglir

آرشیو برچسب: Anfauglir

آنفائگلیر (آرواره عطش)

کارخاروت بزرگترین گرگ تمامی دوران به قصد کشتن هوآن توسط ملکور پرورش یافت. تقدیر هوآن این بود که توسط چنین موجودی کشته شود. گرگ به دستور صاحبش به عنوان نگهبان دروازه آنگباند نهاده شد. وقتی برن و لوتین به جستجوی سیلماریل ها وارد آنگباند شدند آنها توانستند کارخاروت را افسون کنند و با امنیت داخل شوند .اما هنگام فرار دوباره با او روبرو شدند.

برن جواهر مقدس را نگه داشت تا حیوان را از خود دور کند اما کارخاروت دستش را که شامل سیلماریل بود تا مچ گاز گرفت و قطع کرد. به خاطر قدرت جواهر اعضای داخلی حیوان سوخت  او با عطش بیش از اندازه به تحلیل برد. بخاطر این کارخاروت به نام آنفائگلیر که به معنی آرواره عطش است لقب گرفت.