خانه - آرشیو برچسب: Andram

آرشیو برچسب: Andram

آندرام (دیوار طویل)

زمان: در پایان دوران اول نابود گشت

مکان: تقریبا از غرب تا شرق بلریاند، از تپه های اطراف نارگوتروند تا رامدال در نزدیکی آمون ارب کشیده شده بود.

معنی: دیوار طویل

دیواری از تپه ها که از غرب تا شرق بلریاند کشیده شده بود.