آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - مجموعه اشعار «Armando»

مجموعه اشعار «Armando»

مجموعه اشعار الفی سروده شده توسط Armando از کاربران سایت آردا.

شعر «دو درخت زیبا»

Vanya Aldu
Aldu tarnet Orontive
Sina cunas ar maquetas lilta
Laurelin melas ar telperin lalas
Anar Aldarion naro ar Heri na calo
Cala Laurelin Lassiva Ar Lilta telperion silme lassiva
Liltante ArwaSure Ar Miste
Ricante ar querante an Mel
Aldar Vanyavar sinen imbe na
Valar Ar Eldar Lambiva upolas Quetas ho I Aldar
Anar Na ,isil na Aldar Yaviva
Apa ringa Ar Ura Morgoth Matwa
Ruces sinen vanya Hroarwa A Aima
A, A lasta vanya Eldar A lasta
A lira, Alira pan sintanes sin atta cala
————-
Etecie Arwa Armando
دو درخت زیبا
مانند کوه می ایستند این درختان
این یکی خم میشود و رقص میخواهد از آن یکی
عشق می ورزد لائوره لین و میرقصد تلپریون
شاه درختان هستند و بانوی نور
میدرخشد نور طلایی برگهای لائوره لین و میرقصد برگهای تلپریون
همراه باد و باران میرقصند این دو
میچرخند و می پیچند از عشق
زیباییشان بی نظیر است این دو
زبان والار و الف ها ناتوان است از توصیف این درختان
خورشید و ماه میوه آنان اند
اما دستان سرد و آلوده ملکور
درهم شکست تن این زیبایان را افسوس
آه. بشنوید الفهای زیبا بشنوید
بخوانید و بخوانید که از بین رفته اند این دو
———-
سروده شده توسط آرماندو

ترانه ی «ارونور»

Linde Erunorion
Vantanye tere menel
Ortas hare oiolosse
Oronti ar ear imbe
Travar yavion ar Lotion
Linyenwar Aldar
Nore Eldarion
Nore Aratariva
I Aryar Earva
Eruduri
Alyar Ambarva
A tulalle Arda Eldarion
Cenalle menelmme harello
Sinasse na nore eleniva
Na nore nyariva
Nore calliva
Sinasse nore anarwa
Sinasse Erunorenye Na
Ostonya
Alcarenya
Norenya Na
——-
Etecie Arwa Armando
ترانه ی ارونو
درمیان بهشتی قدم میزنم
برافراشته شده در دامنه ی اویولوسه(تانیکوئیتیل)
میان کوه و دریا
باغهای گل و میوه
درختان کهنسال
شهر افهای برین
شهر آراتار
برترین های جهان
خادمان ایلوواتار
رستگاران جهان
بیایید الفهای آردا
بهشت مارا از نزدیک نظاره کنید
اینجا شهر ستارگان است
شهر افسانه هاست
شهر قهرمانان است
اینجا شهر شاهان است
اینجا ارونور من است
شهر من
افتخار من
سرزمین من است
————-
سروده شده توسط آرماندو

ترانه «گناهکاران نولدور»

 

Urcarindor Noldorion
Utuliemme yo Ruse ar Ohta
Racemme Angainori ar Macemme Nostalemma
Hlarnemme furur ar savemme Norimanemme ho Erundor
Racemme Miruvore Veni ar Macemme Hroar
Racemme Veri ar Norimanemme Romena
Maryanemme Atarmma ya cennente Lusta Mornie
Maquentemme an Ohta Morgoth ar Hlarnemme Lalarya
Quorinemme imbe lusta Sanwimmaon ar Vanwanemme Coiviemma
Anahtie Aranimme ar Lantanemme mi Aimma
Liptanemme niremma Tien ar Maremme mi Endore
More umbarmma
Sintanes Ondolinde
Sintanes Hisilume
Ruces Nargothronde
Altanes Menegrothe
Apa mi Vinya Ea Wincao Earendillo Cale Varyanemen
Tules Estelimma
Pantane Ocarva Andoriva Numena
Ar entullemme Numena
———–
Etecie Arwa Armando

 

گناهکاران نولدور
بازگردانده شدیم با خشم و جنگ
بندها را گسستیم و خویشانمان را کشتیم
دروغها را شنیدیم و باور کردیم و از خادمان ایلوواتار گریختیم
جامهای مید(شراب والار) را شکستیم و جسم ها (تن ها) را دریدیم
عهدها را شکستیم و به سمت شرق گریختیم
پدرانمان را که به تاریکی پوچ چشم دوختند همراهی کردیم
مورگوت را به مبارزه طلبیدیم و خنده هایش را شنیدیم
در پوچی افکارمان غرق شدیم و زندگی هایمان را از دست دادیم
شاهانمان کشته شدند و در افسوس مان برزمین افتادیم
برای آنها اشکها ریختیم و در سرزمین میانه خانه کردیم
سرنوشتمان تاریک شد
گوندولین نابود شد
هیت لوم نابود شد
نارگوتروند درهم شکست
منه گروت فروریخت
اما در گوشه ای جدید جهان نور ائارندیل درخشید و مارا حفظ کرد
امیدها بازگشتند
دروازه های رحمت از سمت غرب بازشدند
و ما به غرب بازگشتیم
———
سروده شده توسط آرماندو