رفتن به مطلب
Armando

ترجمه و بررسی دیالوگ های الفی سه گانه ارباب حلقه ها

Recommended Posts

Armando

درود آردایی ها

دیالوگ های دو برج را ادامه میدیم با دیالوگ های آراگورن و آرون:

arwen: Estelio guru lîn ne dagor. Ethelithach

معنی:مطمئن باش درمورد مردن در نبرد نمیگویم...برخواهی گشت.(منظورم مردن در جنگ نیست)

Estelio مطمئن باش. گرفته شده از estelia به معنی اعتماد کردن و اطمینان داشتنو estel به معنی امید و آرزو. استلیو تلفظ این عبارت است.

Guru گرفته شده از curu به معنی مهارت و استعداد. گورو تلفظ این عبارت است.

Lîn ضمیر ملکی دوم شخص مفرد. لین تلفظ این عبارت است.

Ne قید مکان. در- درون. نه تلفظ این عبارت است.

Dagor اسم سینداری به معنی جنگ. داگور تلفظ این عبارت است.

Ethelithach برخواهی گشت. ئه ثه لیثاخ تلفظ این عبارت است.

تلفظ کلی:

ئه سته لیو گورو لین نه داگور ئه ثه لیثاخ.

aragorn: Ú-bedin o gurth ne dagor

معنی: درمورد کشته شدن در جنگ حرف نمیزنم(منظور آراگورن اینن است که بازگشتش به نتیجه ی جنگ بستگی ندارد)

Ú-bedin نمیگویم. ئو بدین تلفظ این عبارت است.

O درمورد چیزی – نگرانی درمورد چیزی. ئو تلفظ این عبارت است.

Gurthاسم سینداری به معنی مرگ. گوروث تلفظ این عبارت است.

Ne به معنی در- درون. نه تلفظ این عبارت است.

Dagor جنگ.تلفظ این عبارت داگور است.

تلفظ کلی:

ئوبه دین ئو گورث نه داگور.

?arwen: O man pedich

معنی: درمورد چی میگی؟

O درمورد چیزی. ئو تلفظ این عبارت است.

Man کلمه ی پرسشی به معنی چه چیزی- چی. مان تلفظ این واژه است.

Pedichحرف میزنی. ترکیب فعل گفتن و ضمیر دوم شخص مفرد.

تلفظ کلی:

ئومان په دیخ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

دیالوگها را ادامه میدهیم و

دیالوگهای آرون و آراگورن را بررسی میکنیم(معانی تکراری را بررسی نمیکنیم)

Aragorn: Minlû pedich nin I aur hen telitha

معنی: تو یک زمانی به من گفتی...این روز خواهد آمد.

Minlû یک باری – یک وقتی – زمانی. مینلو تلفظ این عبارت است.

Pedich گفتی. پدیخ تلفظ این عبارت است.

Nin ضمیر فاعلی/مفعولی اول شخص مفرد

I معرفه ساز

Aur روز. ئاور تلفظ این عبارت است.

Hen جهش یافته ی sin به معنی این. هه ن تلفظ این عبارت است.

Telitha خواهد آمد. گرفته شده از tol به معنی آمدن و باز گشتن.

تلفظ کلی: مینلو په دیخ نین لائور هه ن ته لیثا.

Arwen: Ú I vethed nâ I onnad. Boe bedich go Frodo. Han bâd lîn

معنی: این پایان نیست....این آغاز است. تو باید با فرودو بروی. این راه تو است.

Vethed جهش یافته ی methed به معنی پایان. وه ثه د تلفظ این عبارت آست.

Nâ وجود داشتن. معادل فعل توبی .

Onnad به معنی آغاز. ئوناد تلفظ این عبارت است.

. Boe به معنی باید و مجبور بودن. بوئه تلفظ این عبارت است.

Bedich بروی. گرفته شده از bad به معنی رفتن. بدیخ تلفظ این عبارت است.

Go همراه. گرفته شده از gwa به معنی همراه- به همراه. گو تلفظ این عبارت است.

Han آن. کلمه ی اشاره به آن. هان تلفظ این عبارت است.

Bâd به معنی راه و محل عبور است. باد تلفظ این عبارت است.

تلفظ کلی:ئوی وه ثهد نای ئوناد. بوئه ذه دیخ گو فرودو. هان باد لین.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

Aiya Eruhini

درود

ادامه دیالوگها:

Aragorn: Dolen I vâd o nin

معنی: راه من برای من پنهان است.

Dolen صفت و به معنی پنهان و ناپیدا. دوله ن تلفظ این واژه است.

Vâd به معنی راه و محل عبور. گرفته شده از bad به همین معنی. باد تلفظ این واژه است.

تلفط کلی:

دوله ن ایوادونین.

Arwen: Si peliannen I vâd na dail lîn. Si boe ú-dhannathach

معنی: اون همین الان هم زیر پاهایت قرار گرفته. تو نمیتوانی لان بیخیال بشی(این لغت و فعل اخیر در واقع به معنی گیر گردن و لکنت پیدا کردن است که ترجمه من بیخیال شدن است نه گیر کردن.)

Si الان. سی تلفظ این عبارت است.

Peliannen حال کامل پهن شده و پخش شده. گرفته شده از pelia به معنی منتشر کردن- پخش کردن – پوشانده. پلینه ن.تلفظ این عبارت است.

Dail به معنی پاها. گرفته شده از tail به معنی پا ها. ده یل تلفپ این عبارت است.

ú-dhannathach نمی افتی. Dhanna به معنی افتادن و سقوط کردن است. ئو داناثاخ تلفظ این عبارت است.

تلفظ کلی: سی پلینن ایوادنادیه یل لین

aragorn: Arwen

معنی: آرون!(آرون را صدا میزند)

arwen: Ae ú-esteliach nad, estelio han, estelio ammen

معنی: اگه به چیزی دیگه اعتماد نداری...به این اعتماد کن... به ما اعتماد کن.

Ae اگر.

ú-esteliach اعتماد نداری

nad

Estelio اعتماد کن.

Han به معنی این.

ammen ضمیر فاعلی/مفعولی اول شخص جمع.

تلفظ کلی:

آئه ئو استلیاخ ناد. استلیو هان. استلیو آمه ن.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

دیالوگ به جای مانده از آرون و آراگورن.

در پست بعدی هم دیالوگ هی بین الروند و آرون رو داریم.

aragorn: Edra le men, men na guil edwen, haer o auth a nîr a naeth

معنی: تو شانسی برای زندگی ای دیگه داری.دور از جنگ...سوگواری... نا امیدی.

Edra باز بودن. ئه درا تلفظ این عبارت است.

Le ضمیر دوم شخص مفرد. له تلفظ این عبارت است.

Men راه – جاده. مه ن تلفظ این عبارت است.

guil زندگی. گرفته شده از cuil به معنی زندگی. گویل تلفظ این عبارت است.

Edwen صفت به معنی بعدی و قید شمارش به معنی دومی. ئه د وه ن. تلفظ این عبارت است.

Haer قید به معنی دور. گرفته شده از hared به معنی فاصله دور. هائه ر تلفظ این عبارت است.

Auth به معنی مبارزه و جنگ. ئاوث تلفظ این واژه است.

A حرف ربط واو. آ تلفظ این عبارت است.

Nîr دور افتادن- گریان – گریه کردن. نیر تلفظ این عبارت است.

Naeth به معنی غم – گرفتاری – محنت. نائه ث تلفظ این عبارت است.

ئه درا له مه ن . مه ن نا گویل ئه د وه ن. هائه ئو ئاوث آنیر آنائه ث.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

ادامه دیالوگ های الفی دو برج:

دیالوگهای بعدی دیالوگهای رد و بدل شده بین الروند و دخترش آرون است.

Elrond: Tollen i lû. I chair gwannar na Valannor. Si bado, no círar

معنی: بیا! کشتی دارد به سمت والینور میرود. همین حالا برو. قبل از اینکه برای سفر دریایی دیر شود.

Tollen حالت کامل حال فعل آمدن . تولن تلفظ این واژه است.

I معرفه ساز

Lû اسم به معنی زمان.

Chair گرفته شده از cair به معنی کشتی. خایر تلفظ این واژه است.

Gwannar میروند. ترک میکنند. گوانار تلفظ این کلمه است.

na به سمت.

Valannor والینور. شهری در آمان و سرزمین مقدس غرب. والانور به معنی شهر والا ها است.

Si قید زمان به معنی حالا- هم اکنون

Bado برو. حالت امری فعل bad به معنی رفتن. بادو تلفظ این واژه است.

No در اینجا به معنی قبل از چیزی یا زمانی است. اما به معنی زیر هم هست.

Círar قایق رانی- سفر با قایق و کشتی. گرفته شده از واژه ی cair به معنی کشتی. کیرار تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

تولن ایلو.ایخایر گوانار نا والانور. سیبادو نوکیرار.

?Elrond: Ah im, ú-'erin veleth lîn

معنی: مگه من هم عشقت را ندارم؟

Ah واو ربط.

Im ضمیر اول شخص مفرد. من. ایم تلفظ این واژه است.

ú-'erin گرفته شده از gerin به معنی من دارم. اما دراینجا توسط منفی ساز u به ندارم تبدیل میشود.

Veleth گرفته شده از meleth به معنی عشق. وه له ث تلفظ این واژه است.

Lîn ضمیر ملکی/فاعلی/ مفعولی دوم شخص مفرد.

تلفظ کلی:

آه ایم اوئه رین وه له ث لین؟

arwen: Gerich veleth nîn, ada

معنی: شما عشق من را دارید . پدر.

Gerich دارید. نگه داشته ای. گرفته شده از gar به معنی نگهداشتن. گرنیخ تلفظ این واژه است.

Veleth گرفته شده از meleth به معنی عشق. وه له ث تلفظ این واژه است.

Nîn ضمیر ملکی اول شخص مفرد

Ada اسم به معنی پدر

تلفظ کلی:

گرنیخ وه له ث نین. آدا.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando
ارسال شده در (ویرایش شده)

درود

ادامه ی دیالوگها مربوط به حرفهایی است که آراگورن به برگو اسب تئودرد پسر شاه تئودن میزند که بخش اول آن به روهیریک و بخش دوم آن به سینداریست. بخش اول چون مربوط به تاپیک نیست به صورت پیوست خدمت دوستان تقدیم میکنم اما دیالوگ سینداری رو تو پست شرح میدم.

سینداری:

?aragorn : Man le trasta, Brego. Man cenich

معنی: چه چیزی تو را ترسانده برگو؟ چی میبینی؟

Man کلمه ی پرسشی به معنی چه – چه چیزی. مان تلفظ این واژه است.

Le تورا. ضمیر مفعولی دوم شخص مفرد.

Trasta به معنی مشکل – ترس – هراس – دردسر. تراستا تلفظ این واژه است.

Bregoاسم اسب تئودرد

Cenich میبینی. گرفته شده از cen به معنی دیدن. که نیخ تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

مان له ترستا. برگو. مان کینیخ؟

aragorn: Mae carnen, Brego, mellon nîn

معنی: آفرین برگو(کارت را بدرستی انجام دادی) دوست من.

Mae خوب. صفت سینداری. مائه تلفظ این واژه است.

Carnen انجام شده. گرفته شده از واژه ی car به معنی کار و فعالیت. کارنه ن. تلفظ این واژه است.

Mellon اسم سینداری به معنی دوست.

تلفظ کلی:

مائه کارنه ن. برگو. ملونین.

دیالوگ روهیریک در پیوست موجود است

موفق باشید

brego.docx

ویرایش شده در توسط Armando

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando
ارسال شده در (ویرایش شده)

درود

امروز دوتا از دیالوگ هارو میذارم اما بعدا جبران میکنم.و بقیشم میذارم. دوستان ببخشید.

دیالوگهای بعدی در هلمز دیپ و رد و بدل شده بین آراگورن و لگولاس است.

Legolas: Le abdollen

معنی: دیر کردی!

Le ضمیر دوم شخص مفرد

Abdollen به معنی تاخیر و دیرکردن که از دو واژه ی ab به معنی پس از و بعد از و واژه ی dollen که از tollenبه معنی آمدن گرفته شده ایجاد شده است. آبدوله ن. تلفظ این واژه است.

Aragorn: Hannon le

معنی: متشکرم .

Hannon متشکرم. گرفته شده از hana یا hanta به معنی تشکر و سپاسگذاری.

تلفظ کل: هانون له.

ویرایش شده در توسط Armando

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando
ارسال شده در (ویرایش شده)

درود

دیالوگها را ادامه خواهیم داد با:

دیالوگ های بعدی که قبل از نبرد هلمز دیپ به زبان می آورند و من آنها را در دو پست خواهم آورد:

لگولاس : Boe a hyn neled herain dan caer menig

معنی: باید باشند.(باید نگران باشند) سیصد نفر در مقابل هزاران نفر.

Boe این واژه سینداری گرفته شده از زبان نولدورین و واژه bui به معنی نیاز است که...- لازم است که...(به انگلیسی its necessary to…) است.

بوئه تلفظ این کلمه است.

A جهش یافته حرف اضافه an به معنی به طرف و به سمت است. (آ )تلفظ این کلمه است.

hyn جمع hon ضمیر سوم شخص غایب مفرد مذکر. که معنی این عبارت آنها است. هین تلفظ این عبارت است.

Neled عدد سه به زبان سیندار. نه له د تلفظ این عبارت است.

Herain به معنی صدها از واژه haran به معنی صد haranye به معنی قرن گرفته شده و معنی آن جمع عدد صد است. هِراین تلفظ این واژه است.( neled herain سیصد)

که دوستان قبلا به اشتباه ششصد معنی کرده بودند.

Dan واژه سینداری به معنی برضد-برعلیه-علیه چیزی است. دان تلفظ این عبارت است.

Caer جمع عدد سینداریcae به معنی ده که در نامه های آخر تالکین و نوشته های آخرش بعدها به شکل pae آمده بود. کائِر تلفظ این عبارت است.

Menig هزاران . جمع عدد meneg به معنی هزار. که قبلا هم مثالی ازش دیدیم منه گروث یادتونه؟ menegroth به معنی هزار غار یا به قول ترجمه آقای علیزاده هزار مغاره نام منطقه ی پادشاهی شاه تینگول و بانو ملیان در بلریاند و دوریات در سرزمین میانه

مه نیگ تلفظ این عبارت است.

تلفظ دیالوگ:

بوئه آ هین. نه له د هِراین. دان کائِر مه نیگ.

البته لگولاس توی فیلم هون میگه نه هین.

آراگورن: Si, beriathar hyn ammaeg na ned Edoras

معنی: کارایی آنها(چند صد نفر) در اینجا نسبت به ادوراس بهتر است.(امید به محافظت آنها بیشتر است).

Si قید و به معنی حالا- الآن است. سی تلفظ این عبارت سینداریست.

Beriathar به معنی محافظت خواهند شد. که از واژه beria به معنی محافظت کردن است گرفته شده. Tha برای زمان آینده و r آخر برای جمع بستن است.

بِریاثار تلفظ این عبارت است.

Hyn صدها. در دیالوگ بالا گفته شد.

Ammaeg به معنی نافذتر(دراین جا به کاراتر میتوانیم ترجمه کنیم) گرفته شده از واژه سینداری maeg به معنی تیزبودن-نفوذکردن درون چیزی-فرورفتن است.

آمائه گ تلفظ این عبارت است.

Na به- به سمت- دراین دیالوگ به معنی تا(به نسبت) است.معادل انگلیسی آن than میباشد.

نا تلفظ این عبارت است.

Ned به معنی در (معادل انگلیسی in ,at) است.

نه د تلفظ این عبارت است.

Edoras ادوراس . نام شهر پادشاهی تئودن در روهان نیازی به توضیح نیست.

تلفظ کلی دیالوگ:

بریاثار هین آمائه گ . نا نِد ئه دوراس.

ویرایش شده در توسط Armando

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando
ارسال شده در (ویرایش شده)

Aiya Eruhin

قسمت دوم دیالوگهای قبل از جنگ هلمزدیپ

لگولاس: Aragorn, nedin dagor hen ú-'erir ortheri. Natha daged dhaer

معنی: در این جنگ موفق نخواهند شد. همه آنها کشته خواهند شد(به صورت گسترده).

Nedin به معنی در... از ترکیب ned به معنی درون (در) و in به معنی نکره ساز معادل the در انگلیسی است.

نه دین تلفظ این عبارت است.

Dagor اسم سینداری معروف به معنی جنگ است. جنگهای زیادی در کتاب سیلماریلیون در ساختار اسمشون داگور وجود دارد.

داگور تلفظ این عبارت است.

Hen جهش یافته عبارت sen به معنی این (اشاره به نزدیک).

هه ن تلفظ این عبارت است.

Ú منفی ساز فعل. به معنی( نَ) معادل not در انگلیسی. اوو تلفظ این عبارت است.

'erir گرفته شده از gerir به معنی دارند یا میتوانند است. Gar مصدر داشتن- توانستن است.

تلفظ این عبارت ئه ریر است.

Ortheri به معنی برنده شدن و پیروز شدن است. که گرفته شده از مصدر ortha به معنی فتح کردن و برتری یافتن است.

ئورثه ری تلفظ این عبارت است.

Natha خواهند شد. حالت آینده ی فعل na به معنی بودن و شدن .

ناثا تلفظ این عبارت است.

Daged کشته شدن- سلاخی شدن. گرفته شده از مصدر dag به معنی کشتن و سلاخی کردن است.

داگه د تلفظ این عبارت است.

Dhaer صفت سینداری به معنی بزرگ . گرفته شده از daer به معنی بزرگ و غول آسا و گسترده.

ذائه ر تلفظ این عبارت است.

تلفظ کلی دیالوگ:

آراگورن؛ ندین داگور هه نوئه ریر ئورثه ری. ناثا داگه د ذائه ر.

بعد که لگولاس معذرت خواهی میکنه و آراگورن در جواب به سینداری میگه:

آراگورن: Ú-moe edaved, Legolas

معنی: نیازی به معذرت خواهی نیست لگولاس.

Ú-moe نیازی نیست. نیازی وجود ندارد.گرفته شده از boe به معنی احتیاج بودن و لازم بودن و باید. ئو موه تلفظ این عبارت است.

Edavedاز ترکیب ed به معنی برای. بیرون. و به خاطر و واژه ی dav به معنی معذرت خواستن و التماس کردن که واژه ی کوئنیای آن lav و سینداری قدیم آن daf و بعدها dab بوده.

ئه داوِد تلفظ این عبارت است.

تلفظ کلی:

ئوموه ئه داوه د.

ویرایش شده در توسط Armando

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

در این پست به صورت جداگانه و کوتاه خوش آمد گویی به هالدیر را در هلمز دیپ داریم. در پست های بعدی دیالوگ های نبرد هلمز دیپ رو داریم.

دیالوگ بعدی هنگام رسیدن هالدیر به هلمزدیپ است:

آراگورن به هالدیر: Mae govannen, Haldir

معنی: رسیدن بخیر. هالدیر.

Mae govannen جدای از معنی مستقل این ککلمات معنی ترکیب هردو اصطلاحی به معنی خوش آمدی و رسیدن بخیر است.

تلفظ کلی:

مائه گوانه ن . هالدیر.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

قسمتی از دیالوگ ها رو امروز میذارم. ادامشم انشا الله در روزهای آینده.

دیالوگ های زیر از زبان آراگورن و برای دستور دادن به سپاه الف ها گفته شده است:

آراگورن(به سپاه) : A Eruchîn, ú-dano i faelas a hyn an uben tanatha le faelas.

معنی: فرزندان ارو. به آنها رحم نکنید چون به شما رحم نمیکنند.

A حرف ندا. برای صدا زدن کسی.

Eru ارو. خدای یگانه ی آردا.

Chîn فرزندان. خین تلفظ این عبارت است.

Ú منفی ساز

Dano نشان دهید گرفته شده از tana به معنی نشان دادن. دانو تلفظ این عبارت است.

Faelas رحم. مروت. ترحم. گرفته شده از fael به معنی رحم کردن است. فائه لاس تلفظ این عبارت است.

A در اینجا به معنی به است.

Hyn آنها ضمیر سوم شخص جمع. هین تلفظ این واژه است.

An برای – برای اینکه – زیرا. آن تلفظ این عبارت است.

Uben هیچ کس. گرفته شده از u منفی ساز و ben یا pen به معنی فرد. است. ئوبه ن. تلفظ این عبارت است.

Tanatha حالت آینده ی نشان دادن. تاناثا تلفظ این عبارت است.

Le ضمیر دوم شخص مفرد.

تلفظ کلی: آ! ئه رو خین. ئو دانو ایفائه لاس. آ هین آ ئوبه نتاناثا له فائه لاس.

!آراگورن(به سپاه): Tangado a chadad

معنی: برای پرتاب آماده شوید.

Tangado فعل امر به معنی آماده شوید یا جایگیری کنید. گرفته شده از فعل tangada و به معنی آماده شدن – محکم شدن- مقاومت کردن. تانگادو تلفظ این واژه است.

A حرف ربط به معنی برای.

Chadad فعل و به معنی پرتاب کردن. خاداد تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

تانگادو آ خاداد.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

Aiya Arda

درود

دیالوگ بعدی از زبان لگولاس است و پیشنهادی برای تاثیر بهتر کمانداران است:

لگولاس: Faeg i-varv dîn na lanc a nu ranc

معنی: زره آنها در زیر گردن و زیر بغلشان ضعیف است.

Faeg ضعیف. خراب. نامقاوم. صفت سینداری. فائه گ تلفظ این واژه است.

Varv گرفته شده از barv به معنی زره و barma به معنی چیزی که محافظت میکند. وارو تلفظ این واژه است.

Dîn ضمیر ملکی برای دوم شخصمفرد و جمع. دین تلفظ این واژه است.

Na به. به سمت. و به معنی در قسمتی و در جایی. نا تلفظ این واژه است.

Lanc زیر گردن. لانک تلفظ این واژه است.

A واو ربط

nu قید مکان به معنی زیر. نو تلفظ این واژه است.

Ranc اسم و به معنی بازو و بغل دست یا زیر بغل است. رانک تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

فائه گ ایواراو.دین نا لانک آنورانک.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

Aiya Arda

درود

آراگون (به سپاه): Dartho

معنی: نگه دارید.

Dartho فعل امر گرفته شده از Dartha به معنی نگه داشتن. نگه داری کردن. مواظبت کردن. دارثو تلفظ این واژه است.

آراگون (به سپاه): Hado i philinn

معنی: تیر (معرفه)را پرتاب کنید.

Hado پرتاب کنید حالت امری فعل hada به معنی پرت کردن. دورانداختن . هادو تلفظ این واژه است.

i philinn معرفه ی اسم تیر. ایفیلین. تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

هادو ایفیلین.

آراگون (به سپاه): Pendraith

معنی: نردبان.(منظور آراگورن هدف قرار دادن نردبان دشمن است )

Pendraith نردبان . پندرایث. تلفظ این واژه است.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

Aiya

درود

ادامه ی دبالوگها:

آراگون (به سپاه)

: Na fennas

معنی: دروازه.

Na به. به سمت. و به معنی در قسمتی و در جایی. نا تلفظ این واژه است

Fennas به معنی دروازه و در بزرگ. فه ناس تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

نافه ناس.

آراگون (به سپاه)

: Hado ribed

معنی: پرتاب کنید. به پرواز درآورید(منظور تیر هاست)

Ribed به پرواز درآوردن. پرتاب کردن. ریبه د تلفظ این واژه است.

آراگون (به سپاه)

: Hado

معنی: پرتاب کنید.

آراگون (به لگولاس)

: Togo hon dad, Legolas! Dago hon

معنی: بزنش(بکشش) لگولاس. بزنش زمین (بکشش)

Togo حالت امری tog به معنی آوردن- راهنمایی کردن –بردن. توگو تلفظ این واژه است.

Hon ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد.

Dadقید مکان به معنی زیر و پایین. داد تلفظ این واژه است.

Dago گرفته شده از فعل Dag به معنی کشتن است.

تلفظ کلی:

توگو هون داد لگولاس. داگو هون.

آراگون (به سپاه)

: Herio

معنی: حمله کنید.( به پیش)

Herio گرفته شده از فعل heria به معنی شروع ناگهانی و به یکباره از روی نشاط. هه ریو تلفظ این واژه است.

آراگون (به سپاه)

: Nan barad

معنی: به سمت قلعه.( دستور عقب نشینی آراگورن)

Nan به سمت – به طرف. نان تلفظ این واژه است.

Barad به معنی برج و قلعه. باراد تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی:

نان باراد.

خب اینم از دیالوگهای سینداری ارباب حلقه ها قسمت دوم(دو برج)

Namarie :)

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando
ارسال شده در (ویرایش شده)

Aiya Arda

قصد داشتم که آموزش جمله سازی رو شروع کنم اما متوجه شدم دیالوگهای قسمت سوم فیلم ارباب حلقه ها یعنی بازگشت پادشاه دیالوگ زیادی نداره و به همین خاطر اجازه بدید که بد قولی کنم و دیالوگ های قسمت سوم رو هم گفته باشیم بعد بریم سراغ آموزش های دیگه. البته آموزش های کوئنیا رو فعلا بگیم. بعد میریم سراغ زبان سینداری.

فعلا دیالوگ های بازگشت پادشاه:

اولین دیالوگ البته در فیلم که به زبانهای آردا گفته میشود جمله ی ایووین به آراگورن است که به روهیریک است و. مربوط به این تاپیک نمیباشدالبته سعی میکنم در تاپیکهای دیگر به اطلاع همه برسونم. پس از آن گذر میکنیم. و به نخستین دیالوگ سینداری میرسیم:

دیالوگ بعد مربوط به الروند و خطاب به آراگورن است:

الروند: Ónen i-Estel Edain

معنی: من امید را به انسانها دادم.

Ónen:ترکیب ضمیر اول شخص مفرد و فعل تقدیم کردن و دادن. ئونه ن تلفظ این واژه است.

i-Estel : به معنی امید(معرفه). ئه ستل تلفظ این واژه است.

Edain: انسانها. ئه داین تلفظ این واژه.

تلفظ کلی: ئونه ن ایه ستل ئه داین

آراگورن: Ú-chebin Estel anim

معنی: من امیدی را برای خودم نگه نمیدارم.

Ú منفی ساز.

Chebin جهش یافته ی فعل HEBIN به معنی نگه داشتن.

Estel :امید

Anim: برای خودم. آنیم تلفظ این واژه است.

تلفظ کلی: ئو خه بین ئه ستل آمین.

ویرایش شده در توسط Armando

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
Armando

درود

دیالوگ آخر را آراگورن بعد از تاجگذاری با گذاشتن دستش بر روی شانه ی لگولاس به او میگوید.

آراگورن به لگولاس: Hannon le

معنی: من از تو تشکر می کنم.(ممنونم ازتو)

Hannon : گرفته شده از HANNA ویا HANNTA به معنی تشکر کردن و سپاسگزاری کردن است.به علاوه ی ضمیر فاعلی اول شخص مفرد.

Le ضمیر دوم شخص مفرد.

خب این هم دیالوگ پایانی سه گانه ی ارباب حلقه ها. هابیت رو به بعد از آموزش کوئنیا موکول میکنیم.

موفق باشید. :)

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

×
×
  • جدید...