صفحه مدیران

مدیران کل تالار

3DMahdi

3DMahdi

Mandos

Elessar

Elessar

Site-Admin

اله سار

اله سار

Site Admin

الوه

الوه

کبود ردا


ناظران کل تالار

Nienor Niniel

Nienor Niniel

هورین زاد

torambar

torambar

Fallen


مدیران بازنشسته

Tulkas Astaldo

Tulkas Astaldo

Site Admin

آرون

آرون

از سالیان بی پایان سرزمین الفی


ناظران بازنشسته

hamid stormcrow

hamid stormcrow

Servant of the Secret Fire

turambar

turambar

Dagnir Glaurunga

اله ماکیل

اله ماکیل

نگهبان دروازه

ت.ت

ت.ت

Advanced Member


تضاد

تضاد

جمع اضداد

تور

تور

The messenger of Ulmo

فنگورن

فنگورن

Advanced Member