خانه - آرشیو برچسب: Tolman ‘Tom’ Cotton

آرشیو برچسب: Tolman ‘Tom’ Cotton

تولمان (تام) کاتن مهتر (پدر رزی کاتن)

تولمان کاتن مهتر هابیتی محترم در شایر بود که در جمع کردن هابیتهای شایر در آخرین روزهای نبرد حلقه نقش بسزایی داشت. او پدر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود.

تولمان (تام) کاتن کهتر (برادر بزرگتر رزی کاتن)

تولمان کاتن کهتر، فرزند هم نام تولمان کاتن مهتر و برادر بزرگتر رزی کاتن، همسر سام وایز گمجی بود که در جمع کردن هابیتهای شایر پس از بازگشت مسافران نقش بسزایی ایفا نمود. او با خواهر کوچکتر سام، یعنی ماریگولد گمجی ازدواج کرد.