خانه - آرشیو برچسب: Doorward of Theoden

آرشیو برچسب: Doorward of Theoden

هاما دربان کاخ تئودن

از مردان روهان، دربان مدوسلد، کاخ تئودن شاه روهان و فرمانده گارد پادشاه. او در نبرد گودی هلم کشته شد.