خانه - حرف W

حرف W

 • Mountain-The Whiteکوه سفید (نام تانیکوییتیل)
 • River Withywindleرودخانه‌ی ویتی‌ویندل (رودی که در جنگل قدیمی جاری بود)
 • The Woldولد (قلمروی شمالی روهان)
 • The Wooden Whaleوال چوبی (از نام‌های بندریابِ آلداریون)
 • Wainوین (نام انسانی داسِ والار)
 • Wainridersارابه‌سواران (دشمنان شرقی گوندور)
 • Waldaوالدا (دوازدهمین شاه روهان)
 • Walls of Moriaدیوارهای موریا (صخره‌های غربی کوهستان موریا)
 • Walls of Nightدیوارهای شب (مرزهای باستانی آردا)
 • Walls of the Worldدیوارهای (دنیا پایان آردا)
 • Wall’s Endانتهای دیوار (انتهای شرقی دیوار بلند)
 • Wand of the Stewardsچوگان کارگزاران (نشانی که بعدها به نشان حاکمان گوندور تبدیل شد)
 • Wandlimbواندلیم (معشوق چوب‌ریش که مدت‌ها پیش گم شد)
 • War of the Dwarves and the Orcsجنگ دورف‌ها و ارک‌ها (منازعه‌ی زیرزمینی بزرگی که به طبع مرگ ترور درگرفت)
 • War of the Elves and Sauronجنگ الف‌ها و سائورون (پایان اره‌گیون)
 • War of the Jewelsجنگ گوهرها (جنگ بزرگ دوره‌ی اول)
 • War of the Last Allianceجنگ اتحاد آخر (نبردی سرنوشت‌ساز در پایان دوره‌ی دوم)
 • War of the Ringجنگ حلقه (نبرد سرنوشت‌ساز پایان دوره‌ی سوم)
 • War of Wrathجنگ خشم (پایان روزهای پیشین)
 • Warden of the Great Gateنگهبان دروازه‌ی اعظم (رییس نگهبانان گوندولین)
 • Warden of the Houses of Healingسرپرست شفاخانه‌ها (درمان‌گر اعظم میناس ‌تیریت)
 • Warden of the Keysنگهبان کلیددارها (منصب هورینِ بلند قامت)
 • Warden of Westmarchنگهبان سرحد غربی (عنوان ارثی خاندان فربرن از تپه‌های برج)
 • Wargsوارگ‌ها (گرگ‌های عظیم الجثه‌ی سرزمین‌های شمالی)
 • Wars of Beleriandجنگ‌های بله‌ریاند (درگیری عظیم دوره‌ی نخست)
 • Watcher in the Waterنگهبان آب (نگهبان دروازه‌ی غربی)
 • Watchful Peaceصلح تحت نظارت (زمانی که سائورون به شرق عقب نشست)
 • Watchwoodبیشه‌ی مراقب (نگهبانان آیزن‌گارد)
 • Water of Awakeningآب بیداری (نام کویی‌وینن)
 • Water-liliesنیلوفرهای آبی (گل‌های شناور تالاب و رود)
 • Water-Theآب (رود اصلی که در سراسر شایر جریان داشت)
 • Waybreadنان راه (هدیه‌ی گالادریل به یاران حلقه)
 • Waymeetوی‌میت (قصبه‌ای در جاده‌ی شرقی)
 • Wayward-Theخودسر (لقب ماه)
 • Weather Hillsودر هیلز (تعدادی تپه از که ودرتاپ به سمت شمال شکل گرفته‌اند)
 • Weathertopودرتاپ (بلندترین تپه‌ی سلسله‌ی ودر هیلز)
 • Wedmathودمت (هشتمین ماه در تقویم شایر)
 • Wellinghallتالار چشمه (خانه‌ی انتی زیر چشمه‌ی انت‌واش)
 • Were-wormsکرم‌تنان (ساکنان اسرارآمیز آخرین بیابان)
 • Werewolvesگرگ‌مردان (خدمتکاران افسون‌شده‌ی خداوندگار تاریکی)
 • West Beleriandبله‌ریاند غربی (سرزمین‌های غربی سیریون)
 • West of the Worldغرب دنیا (قلمروی قدسی)
 • West over Seaغرب دریا (غربی‌ترین مکان آن سوی دریای کبیر)
 • West Roadجاده‌ی غربی (جاده‌ای که از میناس تیریت به سمت غرب می‌رفت)
 • West-gate of Breeدروازه‌ی غربی بری (دروازه‌ای که هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد)
 • West-gate of Moriaدروازه‌ی غربی موریا (درهای دورین)
 • West-march of Rohanنوار غربی روهان (حوزه‌ی غربی سرزمین روهیریم‌)
 • West-markمرز غربی (بخش غربی روهان)
 • West-Theغرب (قلمروی قدسی آن سوی دریا)
 • West-wingsبال‌های غرب (ناوفرماندهی وآنتور)
 • Westemnetامنت غربی (دشت غربی روهان)
 • Western Seaدریای غربی (دریای بزرگ غرب سرزمین میانه)
 • Westernesseوسترنس (نامی در گویش مشترک برای جزیره‌ی نومه‌نور)
 • Westfarthing of the Shireفاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)
 • Westfoldفولد غربی (زمین‌های غربی روهانی‌ها)
 • Westfold Valeدره‌ی فولد غربی (دره‌ی پهنی در کوهستان سفید)
 • Westfold-menمردان فولد غربی (سواران روهان غربی)
 • Westfoldersاهالی فولد غربی (مردم غرب روهان)
 • Westlands of Middle-earthسرزمین‌های غربی سرزمین میانه (سرزمین‌های شمال غربی سرزمین میانه)
 • Westlands of Númenorسرزمین‌های غربی نومه‌نور (منطقه‌ی آنداستار)
 • Westmansweedعلف مردان غرب (یکی از اسامی بسیار برگ هافلینگ)
 • Westmarch of the Shireسرحد غربی شایر (سرزمین‌های آن سوی بلندی‌های فار)
 • Westronوسترون (زبان مشترک سرزمین میانه)
 • Wetwangوت‌وانگ (سرزمین مردابی بزرگ پایین امین موییل)
 • Wheatگندم
 • White Councilشورای سفید (شورایی که برای به چالش کشیدن دول‌ گولدور تشکیل شد)
 • White Downsبلندی‌های سفید (بلندی‌های سفید گچی فاردینگ غربی شایر)
 • White Faceسفید سیما (نامی که گالم برای ماه انتخاب کرده بود)
 • White Handدست سفید (نمادی که سارومان استفاده می‌کرد)
 • White Horseاسب سفید (بیرق روهان)
 • White House of Erendisمنزل سفید ارندیس (مخفیگاه ارندیس و آنکالیمه)
 • White Lady of Gondolinبانوی سفید گوندولین (عنوان آردهل)
 • White Lady of Rohanبانوی سفید روهان (عنوانی که فارامیر به ائووین داد)
 • White Lady of the Noldorبانوی سفید نولدور (عنوان آردهل)
 • White Mountainsکوهستان سفید (قله‌هایی برف‌پوش که گوندور و روهان را از یکدیگر جدا می‌کردند)
 • White Riderسوار سفید (عنوان گندالف هنگامی که بر شدوفکس سوار بود)
 • White Ringحلقه‌ی سفید (حلقه‌ی گالادریل)
 • White Shipکشتی سفید (کشتی سفیدی که حاملان حلقه را به غرب برد)
 • White Towerبرج سفید (برج میناس تیریت)
 • White Treeدرخت سفید (تل‌پریون، درخت پیرتر در میان دو درخت)
 • White Tree of Isildurدرخت سفید ایزیلدور (درختی که در میناس ایتیل رشد می‌کرد)
 • White Tree of Minas Tirithدرخت سفید میناس تیریت (یادمان نومه نور از دست رفته)
 • White Tree of Númenorدرخت سفید نومه‌نور (نیم‌لوث، درخت سفیدی که در آرمنه‌لوس می‌رویید)
 • White Tree of Tol Eressëaدرخت سفید تول اره‌سیا (درختی در قلب جزیره‌ی تنها)
 • White Wolvesگرگ‌های سفید (شکارچیان شمال منجمد)
 • White-socksجوراب‌سفید (اسبچه‌ای که در بری گم شد)
 • White-Theسفید (رنگ سردسته‌ی ایستاری)
 • Whiteskinsسفیدپوست‌ها (نام ارکی برای مردم روهان)
 • Whitfurrowsویت‌فاروز (دهکده‌ای در فاردینگ شرقی)
 • Whitwellویت‌ول (شهری در توک‌لند)
 • Widow Rumbleبیوه رامبل (یاری دهنده‌ی مرموز استاد گمجی)
 • Wilcome ‘Jolly’ Cottonویلکام «جولی» کاتن (دومین پسر تولمان کاتن)
 • Wilcome ‘Will’ Cottonولکام «ویل» کاتن (برادر دهقان کاتن)
 • Wild Menمردان وحشی (مردان تاریکی)
 • Wild Men of the Woodsمردان وحشی جنگلی (نامی برای دروئداین در روهان)
 • Wild-Theبیابان (مناطق خطرناک سرزمین میانه)
 • Wilderlandصحرا (دشت رووانیون)
 • Wildman of the Woodsمرد وحشی جنگل (یکی از اسامی مستعار تورین تورامبار)
 • Wilibald Bolgerویلی‌بالد بولجر (همسر پریسکا بگینز)
 • Wilimar Bolgerویلی‌مار بولجر (بزرگ‌ترین پسر ویلی‌بالد بولجر)
 • Will Whitfootویل ویت‌فوت (شهردار میکل دلوینگ)
 • William ‘Bill’ Hugginsویلیام «بیل» هاگینز (یکی از ترول‌های سنگی بیشه‌ی ترول‌ها)
 • Willie Banksویلی بنکس (یکی از هابیت‌های بری)
 • Willowbottomویلی‌باتم (دهکده‌ای در مسیر ریزابه‌ی تیستل)
 • Willowsبید (بیدهای مجنون کنار جوی)
 • Wilwarinویل‌وارین (پروانه‌ی ستاره‌ها)
 • Windfolaویندفولا (مرکب درن‌هلم)
 • Windlordفرمانروای باد (عنوان گواهیرِ عقاب)
 • Window of the Eyeروزن چشم (گشودن چشم سرخ)
 • Winged Creaturesموجودات بالدار (مرکب هوایی نزگول)
 • Winged Messengerپیام‌رسان بال‌دار (فرستاده‌ی سائورون)
 • Winged Nazgûlنزگول بال‌دار (سواران سیاه سوار بر مرکب‌های بال‌دار)
 • Winged Shadowsسایه‌های بال‌دار (نزگول سوار بر موجودات بال‌دار)
 • Wingfootبادپا (نامی که ائومر بر آراگورن گذاشت)
 • Winterfilthوینترفیلف (ماه دهم در تقویم شایر)
 • Wintringوینترینگ (نام ماهی در تقویم بری)
 • Wise-noseدماغ‌دراز (یکی از اسب‌چه‌های مری)
 • Wise-Theخردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)
 • Wise-The خردمند (عنوانی سارومان)
 • Wiseman Gamwichوایز‌من گم‌ویچ (نیای سم‌وایز گمجی)
 • Witch-king of Angmarپادشاه جادوپیشه‌ی آنگمار (ظاهری مبدل ارباب نزگول)
 • Witchwifeساحره (نامی که شرقی‌ها بر مورون گذاشته بودند)
 • Withered Heathخلنگ‌زار (پژمرده محل پرورش اژدهایان)
 • Withy-pathمعبر ویتی (مسیری که کنار ویتی‌ویندل می‌رود)
 • Witnesses of Manwëگواهان مانوه (عقاب‌های منل‌تارما)
 • Wizardsساحران (پیام‌بران والار در سرزمین میانه)
 • Wizard’s Valeدره‌ی ساحر (نان کورونیر در کوهستان مه‌آلود)
 • Wolfگرگی (نام یکی از سگ‌های ماگوت دهقان)
 • Wolf-Sauronسائورون-گرگ (هیأتی که سائورون در آن با هوآن مواجه شد)
 • Wolf-The گرگ (کارخاروث، سرخ کام)
 • Wolfridersگرگ‌سواران (گابلین‌هایی که در نبرد، سوار گرگ‌ها می‌شدند)
 • Wolvesگرگ‌ها (شکارچیان ترسناک سرزمین‌های شمالی)
 • Wood of Greenleavesبیشه‌ی برگ‌های سبز (برین لاسگالن)
 • Wood-elvesالف‌های جنگلی (الف‌هایی که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی‌ می‌کردند)
 • Wood-Theبیشه (بزرگ‌ترین جنگل‌های سرزمین میانه)
 • Woodhallوودهال (دهکده‌ی شایر شرقی)
 • Woodland Realmقلمروی جنگلی (پادشاهی الف‌های سیلوان در سیاه‌بیشه)
 • Woodmenمردان جنگلی (ساکنان جنگل‌های سرزمین میانه)
 • Woodwoseجنگل‌نشین (نام توهین‌آمیزی که سائروس بر تورین نهاد)
 • Woodwosesووزه جنگلی (موجودات وحشی در اعماق جنگل)
 • Woody Endوودی‌اند (جنگل بزرگ بالای ماریش)
 • Wormمار (نامی که سارومان به گریما داده بود)
 • Worm of Morgothکرم مورگوت (عنوان گلائرونگ)
 • Worm-Theثعبان (عنوان اسکاتا)
 • Wormsمارها (نژاد اژدهایان)
 • Wormtongueمارزبان (لقب اهانت‌آمیزی که به گریما داده بودند)
 • Wosesووزه‌ها (نام انسانی برای دروئداین)
 • Wraith-worldدنیای اشباح (طرف دیگر)
 • Wraithsاشباح (موجودات روح‌مانند دنیای اشباح)
 • Wronged-Theستم‌دیده (معنای نام مستعار تورین، نیتان)
 • Wulfوولف (مهاجم روهان)
 • Wídfaraویدفارا (یکی از مردان ولد)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.