خانه - حرف T

حرف T

 • Talansتلاین (تالانها ، سکوهای گالادریم بر روی درختان)
 • Talath Dirnenتالات دیرنن (دشت حفاظت شده)
 • Tale of Griefداستان اندوه (نارن ای هین هورین)
 • Tale of the Children of Hurinداستان فرزندان هورین (نارن ای هین هورین)
 • Tale of Yearsحکایت سالیان (تاریخچه دورانهای دوم و سوم)
 • Tallبلند قامت (لقبی برای عالیرتبه ترین قهرمانان)
 • Taniquetilتانیکوئتیل (مقر عالی مانوه و واردا)
 • Tanta Hornblowerتانتا هورن بلوئر (مادر مادربزرگ فرودو)
 • Tar-Alcarinتار-آلکارین (پسر تار-وانیملده)
 • Tar-Aldarionتار-آلداریون (ششمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Amandilتار-آماندیل (سومین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Anarionتار-آناریون (هشتمین حکمران نومه نور)
 • Tar-Ancalimeتار-آنکالیمه (نخستین ملکه فرمانروای نومه نور)
 • Tar-Ancalimonتار-آنکالیمون (چهاردهمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Anducalتار-آندوکال (همسر ملکه تار-وانیملده)
 • Tar-Ardaminتار-آردامین (نوزدهمین شاه نومه نور)
 • Tar-Atanamir the Greatتار-آتانامیر کبیر (سیزدهمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Calionتار-کالیون (نام الفی آر-فارازون)
 • Tar-Calmacilتار-کالماکیل (هجدهمین فرمانروای نومه نور)
 • Tar-Ciryatanتار-کیریاتان (بیستمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Elendilتار-الندیل (چهارمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Herunumenتار-هرونومن (ارباب غرب)
 • Tar-Meneldurتار-منلدور (پنجمین پادشاه نومه نور)
 • Tar-Minastirتار-میناستیر (پادشاه نومه نوری که سارون را از اریادور عقب راند)
 • Tar-Minyaturتار-مینیاتور (نام شاهانه الروس)
 • Tar-Palantirتار-پلانتیر (آخرین شاه مومن نومه نور)
 • Tar-Surionتار-سوریون (نهمین فرمانروای نومه نور)
 • Tar-Telemmaiteتار-تلمایته (پانزدهمین پادشاه نومه نور که به طمع و آزمندی شهره بود)
 • Tar-Telperienتار-تلپرین (دومین ملکه حکمران نومه نور)
 • Tar-Vanimeldeتار-وانیملده (سومین و آخرین ملکه حکمران نومه نور)
 • Tarannon Falasturتارانون فالاستور (نخستین شاه از میان چهار شاه دریانورد گوندور)
 • Tarasکوه تاراس (یکی از قله های نوراست که مشرف به دریا بود)
 • Taras-nessتاراس-نس (دماغه ای که وینیامار بر روی آن ساخته شده بود)
 • Tarcilتارکیل (ششمین پادشاه آرنور)
 • Tarciryanتارکیریان (جد پادشاهان دریانورد گوندور)
 • Tarionتاریون (آخرین روز هفته در میان الفها)
 • Tarlang’s Neckتنگه تارلانگ (مسیر ورود به لامه دون شرقی)
 • Tarn Aeluinتارن آئلوین (پناهگاه باراهیر)
 • Tarondor of Arnorتاروندور اهل آرنور (هفتمین پادشاه آرنور)
 • Tarondor of Gondorتاروندور اهل گوندور (از پادشاهان گوندور که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)
 • Tarostarتاروستار (نام اصلی رومنداکیل اول)
 • Tasarinanتاسارینان (دره درختان بید)
 • Taur-e-Ndaedelosتار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)
 • Taur-en-Farothتار-ان-فاروت (جنگلی مرتفع مشرف بر دروازه های نارگوتروند)
 • Taur-im-Duinathتار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)
 • Taur-nu-Fuin (Dorthonion)تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)
 • Taur-nu-Fuin (Mirkwood)تار-نو-فوین (مرک وود) (نام الفی سیاه بیشه)
 • Tauronتارون (ارباب جنگلها)
 • Ted Sandymanتد سندی من (پسر آسیابان هابیتون)
 • Tehtarتهتار (نشانه هایی مربوط به نوشتار فیانوری)
 • Teiglinتیگلین (رودی که از میان جنگل برتیل می گذشت)
 • Telcharتلخار (آهنگر معروف ناگرود)
 • Telcoتلکو (نوعی سرکش در الفبای الفی)
 • Telcontarتلکونتار (خاندان سلطنتی که توسط آراگورن بنا نهاده شد)
 • Telemnarتلمنار (بیست و ششمین شاه گوندور که شاهی نگون بخت بود)
 • Telepornoتلپورنو (نام کلبورن در زبان تلرین)
 • Teleriتلری (سومین دسته از الدار)
 • Telerinتلرین (زبان کمتر شناخته شده تلری)
 • Telperionتلپریون (درخت سپید)
 • Telumehtarتلومختار (نامی باستانی برای صورت فلکی منل‌واگور)
 • Telumehtar Umbardacilتلومهتار اومبارداکیل (پادشاه گوندور که دزدان دریایی را شکست داد)
 • Temarتمار (چهار دسته رسم الخط فیانوری)
 • Tengwarتنگوار (رسم الخط فیانوری)
 • Thain of the Shireتاین شایر (لقبی برای اولدباک ها و توکها)
 • Thain’s Bookکتاب تاین (کتابی که منبع ماجراهای سیلماریلیون بود)
 • Thalionتالیون (ثابت قدم و استوار)
 • Thalosرود تالوس (دومین انشعاب رود گلیون)
 • Thangorodrimتانگورودریم (سه قله که به عنوان برج نگهبانی بر فراز دروازه آنگباند برافراشته شده بودند)
 • Tharbadتاربد (شهری که در محل عبور از گری فلاد قرار داشت)
 • Thargelionتارگلیون (سرزمینهای فراسوی رود گلیون)
 • Tharkunتارکون (نام دورفی گندالف)
 • Thengelتنگل (پدر تئودن اهل روهان)
 • Theodenتئودن (آخرین پادشاه از سلسله دوم روهان)
 • Theodredتئودرد (وارث از دست رفته شاه تئودن)
 • Theodwynتئودوین (دختر، خواهر و مادر سه تن از شاهان روهان)
 • Thingolتینگول (بزرگترین پادشاهان سیندار)
 • Thingol’s Heirوارث تینگول (لقبی برای دیور)
 • Third Ageدوران سوم (واپسین دوران سالهای دور)
 • Third Clanسومین قبیله (یکی از نامهای تلری)
 • Third House of the Edainسومین خاندان اداین (مطرح ترین سه خاندان اداین)
 • Third Marshal of the Riddermarkارتشبد سوم قلمرو چابک سواران (فرمانده سواره نظام روهان)
 • Thistle Brookتیستل بروک (یکی از شاخه های شایربورن)
 • Thistlewoolتیستل وول (از خاندانهای بری)
 • Thorin and Companyتورین و شرکا (۱۳ دورفی که به پویش اره‌بور رفتند)
 • Thorin Iتورین اول (پادشاهی که دورفهای خاندان دورین را به کوهستان خاکستری رهبری کرد)
 • Thorin II Oakenshieldتورین سپربلوط (پادشاهی که اره بور را از اسماگ پس گرفت)
 • Thorin III Stonehelmتورین سوم، سنگین خود (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)
 • Thorondirتوروندیر (بیست و دومین کارگزار حکمران گوندور)
 • Thorondorتوروندور (قدرتمند ترین عقابها)
 • Thorongilتورونگیل (یکی از اسامی مستعار قدیمی آراگورن)
 • Thousand Cavesهزار غار (مقر تینگول که در دل سنگ تراشیده شده و منگروت نام داشت)
 • Thrain Iتراین اول (پادشاهی که خزد-دوم را تخلیه و ترک کرد)
 • Thrain IIتراین دوم (پدر تورین سپربلوط)
 • Thranduilتراندویل (پادشاه الفهای جنگلی سیاه بیشه)
 • Three Houses of the Edainسه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)
 • Three Houses of the Elf-friendsسه خاندان الف دوستان (اداین وفادار دوران اول)
 • Three Keepersسه نگهبان (نگهبانهای سه حلقه الفها)
 • Three Kindredsسه خویشاوند (سه شاخه الدار)
 • Three Ringsسه حلقه (ننیا ، ناریا و ویلیا)
 • Three-Farthing Stoneسنگ سه فاردینگ (نقطه مشترک سه فاردینگ شایر)
 • Thrihyrneتریهیرنه (شمالی ترین قله کوهستان سپید)
 • Thrimidgeتریمیج (پنجمین ماه تقویم شایر)
 • Throrترور (پادشاهی که قلمرو زیر کوه را احیا کرد)
 • Thror’s Mapنقشه ترور (نقشه راهنمای ماموریت جستجوی اره بور)
 • Thrushesباسترک ها (توکاها)
 • Thuringwethilتورینگوه تیل (زنی از سایه پنهان)
 • Tighfieldتایفیلد (محل زندگی اجداد سام گمجی)
 • Tilionتیلیون (هدایت کننده ماه)
 • Timeless Hallsتالارهای بی زمان (اقامتگاه ارو ایلوواتار)
 • Tindomeتیندومه (شفق)
 • Tindomielتیندومیل (دختر تار-مینیاتور)
 • Tindrockتیندراک (جزیره شیبدار نن هیتوئل)
 • Tintalleتینتاله (برافروزنده)
 • Tinuvielتینوویل (نامی که برن بر لوتین نهاد)
 • Tirionتیریون (شهر الفها در آمان)
 • Tobold Hornblowerتوبولد هورن بلوئر (اولین هابیت شایر که علف چپق پرورش داد)
 • Tol Brandirتول براندیر (جزیره ای که در میان انسانها تیندراک نامیده می شد)
 • Tol Eresseaتول اره سئا (جزیره تنها)
 • Tol Fuinتول فوین (باقیمانده تار-نو-فوین)
 • Tol Galenتول گالن (جزیره ای در میان رودخانه که برن و لوتین زندگی فناپذیر خود را در آن به سر آوردند)
 • Tol Morwenتول مورون (بازمانده ای از ویرانی بلریاند)
 • Tol Sirionتول سیریون (جزیره ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت)
 • Tol-in-Gaurhothتول-این-گاورئوت (جزیره گرگینه ها)
 • Tolfalasتول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)
 • Tolman Gardnerتولمان گاردنر (کوچکترین فرزند سام وایز گمجی)
 • Tolman ‘Tom’ Cotton, juniorتولمان (تام) کاتن کهتر (برادر بزرگتر رزی کاتن)
 • Tolman ‘Tom’ Cotton, seniorتولمان (تام) کاتن مهتر (پدر رزی کاتن)
 • Tomتام (یکی از سه ترولی که بیلبو بگینز و یارانش را اسیر کرده بودند)
 • Tom Bombadilتام بامبادیل (ارباب)
 • Tomb of Elendilمقبره الندیل (معمای هالیفیرین)
 • Tookتوک (خاندان تاینهای شایر)
 • Tookbankتوک بنک (روستایی در توک لند)
 • Tooklandتوک لند (موطن تاینهای شایر)
 • Torech Ungolتورخ آنگول (کنام شیلاب)
 • Torogتوروگ (نام ترولها در زبان الفی)
 • Tower Hillsتپه های برج (امین براید در غرب شایر)
 • Tower of Amon Sulبرج آمون سول (از استحکامات باستانی آرنور)
 • Tower of Avalloneبرج آوالونه (برجی در لنگرگاه الفها در اره سئا)
 • Tower of Cirith Ungolبرج کریت آنگول (برجی نگهبانی مرزهای غربی موردور)
 • Tower of Ecthelionبرج اکتلیون (برجی سپید در بلندترین نقطه میناس تی ریت گندور)
 • Tower of Guardبرج نگهبانی (از نامهای میناس تی ریت گوندور)
 • Tower of Orthancبرج اورتانک (مقر سارومان)
 • Tower of Sorceryبرج افسون (از نامهای میناس مورگول)
 • Tower of the Kingبرج پادشاه (برج باشکوه تورگان در گوندولین)
 • Tower of the Moonبرج ماه (میناس ایتیل)
 • Tower of the Rising Moonبرج ماه طلوع کننده (میناس ایتیل در دامنه افل دوات)
 • Tower of the Setting Sunبرج خورشید غروب کننده (از نامهای میناس آنور)
 • Towers of the Teethبرجهای دندان (برجهای نگهبانی دوقلوی موردور)
 • Trahaldتراهالد (نام واقعی اسمیگل)
 • Translations from the Elvishترجمه از الفی (شروع سیلماریلیون)
 • Travellersمسافران (چهار هابیت یاران حلقه)
 • Treebeardچوب ریش (نگهبان جنگل فنگورن)
 • Trees of Silver and Goldدرختان نقره ای و طلائی (دو درخت والینور)
 • Trollsترولها (هیولاهای کند شب رو)
 • Trollshawsبیشه ترولها (جنگلهایی در غرب ریوندل که مسکن ترولها بود)
 • Tuckboroughتاک بورو (شهر بزرگی در زیر سمیالهای بزرگ)
 • Tuileتوئیله (نام کوئنیایی بهار)
 • Tuilereتوئیلره (از روزهای جشن در تقویم گوندور)
 • Tulkasتولکاس (قویترین والار)
 • Tumhaladتومهالاد (دشتی در شمال نارگوتروند)
 • Tumladenتوملادن (دره گوندولین)
 • Tumunzaharتومونزاهار (شهر دورفها در کوهستان آبی)
 • Tunaتونا (تپه ای که تیریون بر آن بنا شده بود)
 • Tunnellyتانلی (از خانواده های هابیتهای بری)
 • Tuorتور (قاصد اولمو)
 • Turambar King of Gondorتورامبار پادشاه گوندور (نهمین پادشاه قلمرو جنوبی)
 • Turambar, surname of Turinتورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)
 • Turgon, King of Gondolinتورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)
 • Turgon, Steward of Gondorتورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)
 • Turin Iتورین اول اهل گوندور (ششمین کارگزار حکمران گوندور)
 • Turin IIتورین دوم اهل گوندور (پدر پدربزرگ دنه تور دوم کارگزار گوندور)
 • Turin Turambarتورین تورامبار (فرزند نگون بخت هورین تالیون)
 • Turnipsشلغم
 • Turuphantoتوروفانتو (نهنگ چوبی)
 • Twilight Meresمردابهای شفق (آبروهای تاریک آئلین-اویال)
 • Twilit Meresمردابهای تاریک و روشن (برکه های آئلین اویال)
 • Two Kindredsدو خویشاوند (انسانها و الفها)
 • Two Kingdomsدو پادشاهی (پادشاهی های دونه داین)
 • Two Trees of the Valarدو درخت والار (لوره لین و تلپریون)
 • Two Trees of Valinorدو درخت والینور (درختان طلا و نقره)
 • Two Watchersدو نگهبان (نگهبانان برج کریت آنگول)
 • Tyellerتیه لر (شش گروه الفبای تنگوار)
 • Tyelpetemaتیل پتما (سریهای نقره ای)
 • Tyrn Gorthadتیرن گورتاد (بلندیهای گورپشته)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.