خانه - حرف N

حرف N

 • Nahaldناهالد (نام واقعی ده آگول)
 • Naharناهار (توسن اورومه)
 • Naithنایت (دلتای لورین)
 • Nameless Thingsموجودات بی‌نام (مخلوقات ناشناخته در اعماق جهان)
 • Nan Curunírنان کورونیر (دره‌ی سارومان ساحر)
 • Nan Dungorthebنان دونگورتب (دره‌ی مرگ دهشتناک در شمال دوریات)
 • Nan Elmothنان الموت (جنگلی در کرانه‌ی رود کلون)
 • Nan-tasarionنان تاساریون (نامی برای سرزمین درختان بید)
 • Nan-tathrenنان تاترن (سرزمین درختان بید در جنوب بلریاند)
 • Nandorناندور (پیروان لنوه)
 • Nandorinناندورین (زبان مردم ناندور)
 • Nanduhirionنان دوهیریون (دره ی دیمریل)
 • Narbelethناربلت (دهمین ماه در تقویم دونه‌داین)
 • Narbelethناربلت (نام الفی فصل پاییز)
 • Narchostنارخوست (یکی از برج‌های نیش)
 • Nardolناردول (سومین فانوس گوندور)
 • Nargothrondنارگوتروند (دژ پنهان کنار رودخانه ناروگ)
 • Narmacil Iنارماکیل اول (وارث آتاناتارِ پر افتخار)
 • Narmacil IIنارماکیل دوم (قربانی زود هنگام ارابه سواران)
 • Narn i Chîn Húrinنارن ای هین هورین (حکایت فرزندان هورین)
 • Narogرودخانه ناروگ (یکی از رودخانه های بزرگ بلریاند)
 • Narqueliëنارکوئلیه (دهمین ماه سال، در شمارش کارگزاران)
 • Narrow Iceباریکه یخی (نامی که بیلبو بر هلکاراکسه نهاد)
 • Narrows of the Forestکمرگاه جنگل (باریکه جنوب جنگل)
 • Narsilنارسیل (شمشیر نیرومند الندیل)
 • Narsilionنارسیلیون (ترانه‌ی خورشید و ماه)
 • Narviناروی (سازنده درهای دورین)
 • Narvinyëناروینه (نخستین ماه سال)
 • Naryaناریا (حلقه آتش)
 • Nauglamírنائوگلامیر (گردنبند دورف‌ها)
 • Naugrimنائوگریم (نام الفی برای دورف‌ها)
 • Nazgûlنزگول (نه خادم سائورون)
 • Nazgûl Lordارباب نزگول (سر دسته نه سوار سیاه)
 • Nazgûl of Dol Guldurنزگول دول‌گولدور (خامول و همراهانش)
 • Near Haradهاراد نزدیک (سرزمین‌های جنوب هارنن)
 • Necklace of the Dwarvesگردنبند دورف‌ها (نائوگلامیر)
 • Necromancerنکرومانسر (نامی برای سائرون)
 • Needleholeنیدل‌هول (روستایی در شمال غرب شایر)
 • Neekerbreekersنیکر بریکر (موجودات باتلاق‌های سفیدپر آب)
 • Neithanنی‌تان (ستم‌دیده)
 • Nellasنلاس (دوست دوران کودکی تورین)
 • Nen Girithنن‌گریت (آب‌های فراشنده)
 • Nen Hithoelنن‌هیتوئل (دریاچه‌ی بزرگ و سرچشمه‌ی آبشار رائوروس)
 • Nen Lalaithنن لالایت (جویبار خندان)
 • Nenningرودخانه‌ی ننینگ (رودخانه‌ای که در اگلارست به دریا می‌پیوست)
 • Nenuialنن اوییال (دریاچه‌ی ایوندیم)
 • Nenyaننیا (حلقه‌ی آب)
 • Nerdanelنردانل (همسر فئانور)
 • Nernehtaنرنتا (تاکتیک آفندی اهالی نومه‌نوریان)
 • Nerwenنرون (نام مادری گالادریل)
 • Nessaنسا (همسر تولکاس)
 • Nessameldaنساملده (درختی در غرب نومه‌نور)
 • Nessaniëنسانیه (دختر هالاتان)
 • Nether Darknessتاریکی زیرین (تاریکی فراسوی جهان)
 • Nevrastنوراست (نخستین ماندگاه تورگون در سرزمین میانه)
 • New Rowکوچه‌ی نو (سمیالی که جایگزین کوچه‌ی بگ‌شات شد)
 • Newburyنیوباری (یکی از روستاهای باک‌لند)
 • Nibin-noegنیبین- نوئگ (نامی برای دورف‌های خُرد)
 • Nibin-Nogrimنیبین- نوگریم (نامی برای دورف‌های خُرد)
 • Niennaنیه‌نا (بانوی اشک‌ها)
 • Night-fearersترسان از شب (آدمیان، فرزندان آفتاب)
 • Nightingalesبلبل‌ها
 • Nimbrethilنیمبره‌تیل (بیشه‌ی درختان غان آرورنی‌ین)
 • Nimlothنیملوت (درخت سفید نومه‌نور)
 • Nimlothنیملوت (همسر دیور)
 • Nimphelosنیمفلوس (مروارید بزرگی از جزیره‌ی بالار)
 • Nimrodelرودخانه‌ی نیمرودل (رودخانه‌ی دوشیزه الف از دست رفته)
 • Nimrodelنیمرودل (دوشیزه‌ی الفی اهل لورین)
 • Nina Lightfootنینا لایت فوت (مادر ویلیبالد بولجر)
 • Nindalfنیندالف (باتلاق‌های ویت‌وانگ در زیر امیل مویل)
 • Nindamosنینداموس (ماندگاه ساحلی در جنوب نومه‌نور)
 • Nine Ridersنُه سوار (نامی برای نزگول)
 • Nine Ringsحلقه‌های نُه‌گانه (حلقه‌های قدرتی که سائورون به آدمیان داد)
 • Nine Ringwraithsاشباح نُه‌گانه‌ی حلقه (خادمان حلقه‌ی یگانه)
 • Nine Servantsنُه خادم (نزگول، بندگان حلقه‌های نه‌گانه)
 • Nine Walkersنه تن پیاده (همراهان حلقه)
 • Ninquelótëنین‌کوئه‌لوته (نامی برای درخت سپید والینور)
 • Niphredilنیفره دیل (گل لورین)
 • Nirnaeth Arnoediadنیرنائت آرنوئدیاد (نبرد اشک‌های بی‌شمار)
 • Nivrimنیوریم (باختری‌ترین بیشه‌ی دوریات)
 • Niënor Nínielنیه‌نور نی‌نیل (بانوی اشک‌ها)
 • Nobناب (یکی از خدمتکاران بارلی‌من باتربار)
 • Nobottleنوباتل (روستایی در شمال غربی شایر)
 • Noegyth Nibinنویگیت نیبین (نامی برای دورف‌های خُرد)
 • Nogrodنوگرود (دژ باستانی دورف‌ها)
 • Noirinanنویرینان (دره‌ی قبور)
 • Noldoنولدو (یکی از الف‌های ژرف)
 • Noldolantëنولدولانته (سقوط نولدور)
 • Noldorنولدور (پیروان فینوه)
 • Noldor of Eregionنولدورِ اره‌گیون (صنعت‌کاران هولین)
 • Nolondilنولوندیل (کوچک‌ترین پسر واردامیر)
 • Nomanنومان (انتخاب آنکالیمه به عنوان همسر)
 • Noontide of Valinorنیمروز والینور (سال‌های روشنایی درختان)
 • Nora Bolgerنورا بولجر (دختر ویلیبالد بولجر)
 • Norbury of the Kingsنورباری پادشاهان (فورنوست در بلندی‌های شمال)
 • Noriنوری (یکی از دوازده دورف همراه تورین سپر بلوط)
 • Norlandنورلند (نامی شاعرانه برای سرزمین‌های شمالی)
 • Northشمال (سرزمین‌های تحت سلطه‌ی مورگوت)
 • Northشمال (سرزمین‌های شمال بلریاند)
 • North Capeدماغه‌ی شمالی (شمالی‌ترین رأس جزیره نومه‌نور)
 • North Downsبلندی‌های شمال (تپه‌های بالای فورنوست)
 • North Gateدروازه‌ی شمالی (دروازه‌ی شمالی باک‌لند)
 • North Ithilienایتیلین شمالی (سرزمین‌های شمالی گوندور، ورای آندویین)
 • North Road of Ithilienجاده شمال در ایتیلین (جاده‌ای به سوی مورانون)
 • North Undeepخم شمالی (اولین خمیدگی در مسیر آندوین)
 • North-kingdomپادشاهی شمالی (آنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین)
 • North-realmپادشاهی شمالی (آرنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین)
 • North-South Roadجاده‌ی شمال-جنوب (جاده‌ای باستانی بین پادشاهی شمال و جنوب)
 • North-took Familyخاندان توک‌های شمال (نوادگان باندوبراس بال‌روئرر)
 • Northerlandشمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)
 • Northern Dúnedainدونه‌داین شمال (دونه‌داین آرنور و نوادگان آنان)
 • Northern Menمردان شمالی (گویش‌وران گفتار باستانی)
 • Northernersشمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)
 • Northfarthing of the Shireفاردینگ شمالی شایر (بخش شمالی سرزمین هافلینگ‌ها)
 • Northlandsزمین‌های شمالی (نواحی شمالی سرزمین میانه)
 • Northlands of Númenorنواحی شمالی نومه‌نور (ناحیه‌ای که فوروستار شناخته می‌شد)
 • Northmenمردمان شمالی (اجداد روهیریم)
 • Northmen of Rhovanionمردان شمالی اهل روانیون (نیاکان ائوتئود)
 • Nulukkizdînنولوک‌کیزدین (مسکن دورف‌های خُرد)
 • Nunduinëرودخانه‌ی نوندوینه (رودخانه‌ای در الدالونده)
 • Nurnنورن (زمین‌های پایین دست موردور)
 • Nurtalë Valinórevaنورتاله والینوره‌وا (پنهان گشتن والینور)
 • Náinنایین (پسر گرور، از خاندان مردم دورین)
 • Náin Iنایین اول (آخرین پادشاه حاکم بر خزد-دوم)
 • Náin IIنایین دوم (جانشین اویین)
 • Náliنالی (یکی از همراهان بالین)
 • Námoنامو (نام حقیقی ماندوس والا)
 • Nárنار (پیغام رسان ناراضی آزوگ)
 • Náriëناریه (ششمین ماه سال گوندوری)
 • Nénarننار (یکی از ستارگان واردا)
 • Nénimëننیمه (دومین ماه سال)
 • Nínielنی‌نیل (نامی برای نیه‌نور دختر مورون)
 • Nínuiنی‌نویی (دومین ماه سال)
 • Nísimaldarنیسیمالدار (سرزمین درختان معطر)
 • Nísinenنیسینن (دریاچه خوشبو بالای الدالونده)
 • Nîn-in-Eilphنین- این- ایلف (زمین‌های باتلاقی که به نام نهر قو شناخته می‌شود)
 • Nólimonنولیمون (لقب واردامیر)
 • Nómنوم (لقبی به معنای خرد)
 • Nóminنومین (نام مردمان فینرود)
 • Nóruiنورویی (ششمین ماه سال)
 • Núathنوات (بیشه‌ای در جنوب نوراست)
 • Númenorنومه نور (منزلگاه باستانی دونه داین)
 • Númenóreanنومه‌نوری (نامی برای زبان آدونایی)
 • Númenórean Realmsقلمروهای نومه‌نوری (پادشاهی شمال و جنوب)
 • Númenóreansنومه‌نوری‌ها (قدرتمندترین انسانها)
 • Númenórëنومه‌نوره (شکل کوئنیایی نومه‌نور)
 • Númerrámarنومه‌رامار (کشتی بزرگ وئانتور)
 • Núnethنونت (مادر ارندیس)
 • The Nineنُه تا (نُه حلقه‌ای که سائورون به آدمیان داد، نُه برده سائرون)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.