خانه - حرف M

حرف M

 • Mablungمابلونگ (سرباز ایتیلین)
 • Mablung of the Heavy Handمابلونگ سنگین دست (فرمانده دوریاتی)
 • Mad Bagginsبگینز دیوانه (لقبی برای بیلبو بگینز)
 • Madoc ‘Proudneck’ Brandybuckمادوک برندی باک گردن فراز (جانشین گورمادوک «گود کن»)
 • Maedhrosمایدروس (بزرگترین پسر فئانور)
 • Maeglinمایگلین (خائن به گوندولین)
 • Maggotماگوت (هابیت ثروتمند در ماریش)
 • Magic Ringحلقه جادویی (حلقه قدرت بیلبو)
 • Maglorماگلور (دومین پسر فئانور)
 • Maglor’s Gapشکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)
 • Magnificentشکوهمند (لقب مشترک دو هابیت)
 • Magorماگور (پدر بزرگ هادور لوریندول)
 • Mahalماهال (نامی که دورفها به سازنده خود داده بودند)
 • Mahtanماهتان (پدر نردانل)
 • Maia, Theمایا (لقب ملیان ملکه دوریات)
 • Maiarمایار (آینور با قدرت کمتر)
 • Maiar of the Seaمایار دریا (لقبی برای اوسه و اوئینن)
 • Mairenمایرن (دختری از خاندان سلطنتی نومه نور)
 • Malach Aradanمالاخ آرادان (وارث ماراخ)
 • Malanturمالانتور (از نوادگان الروس تار-مینیاتور)
 • Malbeth the Seerمالبت پیشگو (پیشگوی آرتداین)
 • Malduinمالدوین (شاخه شمالی تی گلین)
 • Malgaladمالگالاد (ارباب اسرارآمیز لورین)
 • Malinaldaمالینالدا (نامی کم کاربرد برای لائوره لین)
 • Malinorniمالینورنی (اصلیت درختان مالورن)
 • Malinornëمالینورنه (اصلیت درختان مالورن)
 • Mallorمالور (سومین شاه آرتداین)
 • Mallosمالوس (گلی وحشی در لبنین)
 • Malva Headstrongمالوا هداسترانگ (مادر و رئیس خانواده برندی باک)
 • Malvegilمالوگیل (ششمین شاه آرتداین)
 • Man of the Westمرد غرب (ترجمه دونادان)
 • Man-heartedدارای قلب مردان (املدیر همسر باراهیر)
 • Man-highقامت مرد (ارتفاعی به اندازه دو رانگار)
 • Mandosماندوس (والای صادر کننده احکام)
 • Mannishزبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)
 • Mansbaneبلای جان انسان (اسبی که به زندگی لئود پایان داد)
 • Mansion of the Khazâdعمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)
 • Manwendilمانوه ندیل (سومین فرزند الروس)
 • Manwëمانوه (فرمانروای دم و بازدم آردا)
 • Many Coloursهمه رنگ (لقب سارومان)
 • Mar-nu-Falmarمار-نو-فالمار (خانه گم شده دونه داین)
 • Marachماراخ (از اولین رهبران اداین)
 • March of Maedhrosسرحد مایدروس (سرزمینهای مرزی که توسط دژ هیمرینگ نگهبانی میشد)
 • Marchbuck Familyخاندان مارخ باک (نام دیگری برای خاندان برندی باک)
 • Marchoمارکو (به همراه برادرش بلانکو شایر را بنا نهاد)
 • Mardil Voronwëماردیل ورونوه (اولین کارگزار حکمران گوندور)
 • Marhariمارهاری (فرمانروای مردان شمال در رووانیون)
 • Marhwiniمارهوینی (پسر مارهاری)
 • Marigold Gamgeeماریگلد گمجی (کوچکترین خواهر سم گمجی)
 • Mariner, Theدریانورد (لقبی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ)
 • Mariner’s Wife, Theهمسر دریانورد (عنوانی برای داستان آلداریون و ارندیس)
 • Marishماریش (منطقه ای حاصلخیز در فاردینگ شرقی شایر)
 • Markمارک (نامی در بین روهیریم برای سرزمینشان)
 • Marmadas Brandybuckمارماداس برندی باک (از اقوام دور مریادوک برندی باک)
 • Marmadoc Brandybuck ‘the Masterful’مارمادوک برندی باک "خود رای" (نوه گورمادوک "گود کن")
 • Marroc Brandybuckماروک برندی باک (سومین پسر گورمادوک برندی باک)
 • Marshal of the East-markارتشبد مارک شرقی (یکی از درجات نظامی روهیریم)
 • Marshal of the Markارتشبد مارک (عوانی برای رهبر نظامی روهیریم)
 • Masterارباب (عنوانی معمول در سرزمین میانه)
 • Master of Bucklandارباب باکلند (رئیس خاندان برندی باک)
 • Master of Doomارباب تقدیر (تورامبار، لقب تورین)
 • Master of Lake-townارباب شهر دریاچه (رهبر مردمان کنار دریاچه)
 • Master of the Fates of Ardaارباب تقدیرهای آردا (لقبی برای مورگوت)
 • Master of the Hallارباب تالار (لقبی برای رئیس خاندان برندی باک)
 • Master Stoneسنگ اصلی (پلانتیر اسگیلیات)
 • Masterfulمقتدر (لقب مارمادوک برندی باک)
 • Masters of Spiritsاربابان ارواح (فئانتوری، ماندوس و لورین)
 • Masters of Stoneاربابان سنگ (گونهیریم، نامی برای دورفها)
 • Masterstoneسنگ اصلی (پلانتیر برج آوالونه)
 • Mat Heathertoesمت هرترتوس (یکی از مردان بری)
 • Mathom-houseخانه ماتوم (موزه میکل دلوینگ)
 • Mathomsماتوم ها (وسایل بدون استفاده)
 • Mauhúrمائوهور (اورک ایزنگاردی)
 • Mayمی (دختر هابسون)
 • May Gamgeeمی گمجی (خواهر سم گمجی)
 • Mayor of Michel Delvingشهردار میکل دلوینگ (شهردار مهمترین منطقه شایر)
 • Mayor of the Shireشهردار شایر (بالاترین مقام رسمی شایر)
 • Mearasمایراس (نجیبترین اسبان روهان)
 • Medeمده (هفتمین ماه تقویم بری)
 • Meduseldمدوسلد (تالار طلایی شاهان روهان)
 • Melianملیان (ملکه شاه تینگول دوریاتی)
 • Melilot Brandybuckملیلوت برندی باک
 • Melkorملکور
 • Mellonملون (رمز عبور خازاد-دوم)
 • Mellyrn (Mallorns)ملیرن (مالورنها، درختان طلایی لورین)
 • Menانسانها (جوانترین فرزندان ایلوواتار)
 • Men of Arnorمردان آرنور (دونه داین شمال)
 • Men of Breeمردان بری (نزدیکترین سکونتگاه انسانها به شایر)
 • Men of Brethilمردان بره تیل (مردم جنگل بره تیل)
 • Men of Daleمردان دیل (مردمی که در جنوب اره بور زندگی میکردند)
 • Men of Darknessمردان تاریکی
 • Men of Dor-lóminمردان دور-لومین (پیروان هادور و بازماندگان او)
 • Men of Dorthonionمردان دورتونیون (اخلاف خاندان بئور)
 • Men of Dunlandمردان دونلند (دشمنان روهیریم)
 • Men of Eriadorمردان اریادور (هم پیمانان نومه نوری ها)
 • Men of Gondorمردان گوندور (مردم پادشاهی جنوب)
 • Men of Halethمردان هالت (مردان جنگل بره تیل)
 • Men of Haradمردان هاراد (متحدان تندخوی موردور)
 • Men of Hithlumمردان هیت لوم (بازماندگان مالاخ آرادان)
 • Men of Middle-earthانسانهای سرزمین میانه
 • Men of Minas Tirithمردان میناس تیریت (مردم پایتخت گوندور)
 • Men of Númenorمردم نومه نور (شاهان انسانها)
 • Men of Oldمردان قدیم (باز ماندگان اولیه نومه نور در تبعید)
 • Men of Rhûnمردم رون (انسانهای وحشی شرق سرزمین میانه)
 • Men of Rohanمردم روهان (بازماندگان ائورل و پیروانش)
 • Men of the Long Lakeمردان دریاچه دراز (مردم اسگاروت)
 • Men of the Markمردان مارک (نامی برای روهیریم)
 • Men of the Mountainsمردم کوهستان (نژادی از انسانهای سرگردان)
 • Men of the North (in the First Age)-The Men of Hithlumمردم شمال (دوران اول) (مردم هیتلوم)
 • Men of the North (in the Third Age)-The Northmen of Rhovanionمردم شمال (دوران سوم) (انسانهای شمال رووانیون)
 • Men of the Vales of Anduinمردم دره آندویین (انسانهایی که در کرانه های رود بزرگ زندگی میکردند)
 • Men of the Westمردم غرب (نومه نوری ها و بازماندگانشان)
 • Men of the Éothéodمردان ائوتئود
 • Men of Westernesseمردم غربی (دونه‌داین)
 • Meriadoc ‘Merry’ Brandybuckمریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)
 • Minas Tirithمیناس تیریت (برج نگهبانی گوندور)
 • Mirror of Galadrielآیینه گالادریل (جام جهان نمای گالادریل)
 • Mountain of Manwëکوهستان مانوه (قله شاه مهین)
 • Máhanaxarماهاناکسار (حلقه سرنوشت در برابر دروازه های والمار)
 • Mámandilماماندیل (چوپان امه ریه)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.