خانه - حرف A

حرف A

 • A Hobbit’s Holidayتعطیلات یک هابیت (زیرعنوانی برای خاطرات بیلبو بگینز)
 • Abyssهاویه (اعماق زیر آردا)
 • Accursed Yearsسال های نفرین شده (سال های طولانی نفرین ایسیلدور)
 • Adalbert Bolgerآدالبرت بولجر (پسر رودیبرت بولجر)
 • Adaldrida Bolgerآدالدریدا بولجر (مادر گوربادوک برندی باک)
 • Adalgar Bolgerآدالگار بولجر (بزرگ خاندان بولجر)
 • Adalgrim Tookآدالگریم توک (پدربزرگ پرگرین توک)
 • Adamanta Chubbآدامانتا چاب (همسر گرونتوس توک)
 • Adanedhelآدانه دل (مرد الفی نارگوتروند)
 • Adelard Tookآدلارد توک (یکی از نوادگان بسیار توک پیر)
 • Adornرودخانه آدورن (مرز غربی روهان)
 • Adrahilآدراهیل (بیست و یکمین امیر دول آمروت)
 • Adrahilآدراهیل (فرمانده ی سپاه اوندوهر)
 • Aduialآدویال (نور کم سوی شامگاهی)
 • Adurantرودخانه آدورانت (جنوبی ترین انشعاب گلیون)
 • Adûnaicآدوناییک (زبان انسان های نومه نور)
 • Adûnakhôrآدوناخور (خداوندگار غرب)
 • Aeglosآیگلوس (خارهای برفی که در آمون رود می رویند)
 • Aeglosآیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)
 • Aegnorآیگنور (جوان ترین پسر فینارفین)
 • Aelin-uialآیلین-اویال (برکه های تاریک و روشن رودخانه ی سیریون)
 • Aeluinآیلوین (پناهگاه باراهیر)
 • Aerandirآیراندیر (دریانورد همراه ائارندیل)
 • Aerinآیرین (زنی اشراف زاده اهل دور-لومین)
 • Afterbornاز پی زادگان (یکی از نام های متعددی که الف ها به آدمیان می دادند)
 • Aftercomersاز پی آمدگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)
 • Afterlitheپس از لایت (ماه بعد از نیمه تابستان)
 • Afteryuleپس از یول (اولین ماه در تقویم شایر)
 • Agarwaenآگارواین (خون آلود)
 • Agathurushآگاتوروش (رودخانه ی گواتلو)
 • Aghan آغان (دراگ در دوران اول)
 • Aglarondآگلاروند (غارهای درخشان)
 • Aglonآگلون (گذرگاهی تنگ و باریک در غرب سرحدات مایدروس)
 • Aiglosآیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)
 • Ainulindaleآینولینداله (موسیقی بزرگ آینور)
 • Ainurآینور (قدسیان)
 • Aiwendilآیوِندیل (نام کهن و قدیمی راداگاست)
 • Akallabethآکالابت (نامی برای سقوط سرزمین نومه نور)
 • Alatarielآلاتاریل (یکی از نام های گالادریل)
 • Alcarinآلکارین (با شکوه)
 • Alcarinآلکارین (وارث بر حق تار وانیملده)
 • Alcarinqueآلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)
 • Alcarondasآلکارونداس (قلعه‌ی دریا)
 • Aldalomeآلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)
 • Aldamirآلدامیر (جانشین الداکار از گاندور)
 • Aldarionآلداریون (وارث تار-منلدور نومه نوری)
 • Aldarion and Erendisآلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)
 • Aldaronآلدارون (ارباب درختان)
 • Aldburgآلدبورگ (موطن تاریخی ائورل جوان)
 • Aldor the Oldآلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)
 • Aldudéniëآلدودنیه (مرثیه ای برای دو درخت)
 • Aldëaآلده آ (روز درخت سپید)
 • Aldúyaآلدویا (روز دو درخت)
 • Alfrida of the Yaleآلفریدا اهل ییل (یکی از اجداد اولیه‌ی بولگرها)
 • Algundآلگوند (مسن ترین فرد از گوارویت)
 • Allatarآلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)
 • Almaidaآلمایدا (بندرگاهی در شمال غربی نومنور)
 • Almarenآلمارن (خانه‌ی قدیمی والار)
 • Almarianآلماریان (ملکه‌ی تار ملندور از نومه نور)
 • Almielآلمیل (کوچکترین دختر تار ملندور)
 • Alphabet of Daeronالفبای دایرون (الفبای رونی)
 • Alqualondeآلکوآلونده (بندرگاه قوها)
 • Altarielآلتاریل (شکل کوئینیایی نام گالادریل)
 • Amanآمان (سرزمین های نامیرایان)
 • Amandilآماندیل (پدر الندیل)
 • Amanyarآمانیار (الف های آمان)
 • Amaranth Brandybuckآمارانت برندی باک (خواهر روری پیر)
 • Amariëآماریه (محبوب فینرود)
 • Ambaronaآمبارونا (نام قدیمی جنگل فنگورن)
 • Amdirآمدیر (نام یکی از پادشاهان اولیه‌ی لورین)
 • Amlachآملاخ (یکی از رهبران جدایی در استولاد)
 • Amlaith of Fornostآملایت از فورنوست (اولین پادشاه آرتداین)
 • Amon Amarthآمون آمارت (معنای تحت الفظی کوه نابودی)
 • Amon Anwarآمون انوار (تپه هیبت)
 • Amon Darthirآمون دارتیر (یکی از قلل کوهستان سایه)
 • Amon Dînآمون دین (تپه خاموش)
 • Amon Erebآمون ارب (تک تپه بلریاند شرقی)
 • Amon Ethirآمون اتیر (تپه جاسوسان نارگوتروند)
 • Amon Gwarethآمون گوآرت (تپه ای که گوندولین بر فراز آن قرار داشت)
 • Amon Henآمون هن (تپه بینایی)
 • Amon Lancآمون لانک (تپه زیر دول گولدور)
 • Amon Lhawآمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)
 • Amon Obelآمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)
 • Amon Rûdhآمون رود(تپه برهنه سر)
 • Amon Sûlآمون سول (تپه ای که انسان ها آن را ودرتاپ می خوانند)
 • Amon Tirithآمون تریت (تپه نگهبانی)
 • Amon Uilosآمون اویی لوس (کوه همیشه سفید)
 • Amrasآمراس (کهترین پسران فئانور)
 • Amrodآمرود (یکی از پسران دو قلوی فئانور)
 • Amrothآمروت (ارباب محزون لورین)
 • Anachآناخ (گذرگاهی به بیرون از تائور-نو-فوئین)
 • Anadûnêآنادونه (یکی از نام های بسیار نومه نور)
 • Anarآنار (خورشید)
 • Anardilآناردیل (ششمین پادشاه گوندور)
 • Anardilآناردیل (نامی که وقت تولد به تار-آلداریون داده شده بود)
 • Anarrímaآناریما (صورت فلکی که توسط واردا ساخته شد)
 • Anaryaآناریا (دومین روز هفته)
 • Anbornآنبورن (ردیاب ایتیلن)
 • Ancalagonآنکالاگون (قویترین اژدهای بالدار)
 • Ancalimonآنکالیمون (نامی برای چهاردهمین حکمران نومه‌نور)
 • Ancalimëآنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)
 • Ancient Speechزبان باستان (زبان الف های برین)
 • Ancient Tongueزبان باستان (زبان الف های برین)
 • Andaithآندایت (مصوتی در نوشتن تنگوار)
 • Andorآندور (سرزمین هبه شده)
 • Andramآندرام (دیوار طویل)
 • Andrastآندراست (شبه جزیره راس مورتیل)
 • Andrathآندرات (راه سبز در جنوب بری)
 • Androthآندروت (پناهگاه الفهای خاکستری میتریم)
 • Andrógآندروگ (یکی از یاغیان گروه تورین)
 • Anduinآندوین (رودخانه بزرگ)
 • Andustarآندوستار (سرزمین غربی در نومه نور)
 • Andwise ‘Andy’ Roperاندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)
 • Andúniëآندونیه (شهر ساحلی که توسط اجداد الندیل حکمرانی می شد)
 • Andúrilآندوریل (شعله غرب)
 • Anemonesشقایق
 • Anfalasآنفالاس (از سرزمینهای ساحلی گوندور)
 • Anfauglirآنفائگلیر (آرواره عطش)
 • Anfauglithآنفائگلیت (غبار نفس گیر در شمال بلریاند)
 • Angainorآنگاینور (زنجیری که ملکور با آن اسیر شد)
 • Angamaitëآنگامایته (رهبر دزدان دریایی اومبار)
 • Angbandآنگباند (جهنم آهن)
 • Angborآنگبور (ارباب تنومند لامدون)
 • Angelica Bagginsآنجلیکا بگینز (دختر پونتو بگینز)
 • Angelimirآنگلیمیر (بیستمین شاهزاده دول آمروت)
 • Angerthasآنگرتاس (رون ها)
 • Angerthas Daeronآنگرتاس دایرون (شکل ثانویه رون های الفی)
 • Angerthas Moriaآنگرتاس موریا (نوشتار رونی متعلق به خزد-دوم)
 • Anglachelآنگلاخل (جفت آنگویرل)
 • Angleزاویه (سرزمین قدیمی استورها)
 • Angleزاویه (سرزمین مابین رودخانه های کله برانت و آندوین)
 • Angmarآنگمار (قلمرو پادشاه جادوپیشه)
 • Angrenostآنگرنوست (دژی حلقه مانند که آیزنگارد نیز خوانده می شد)
 • Angrimآنگریم (پدر گورلیم شوربخت)
 • Angristآنگریست (شکافنده ی آهن، دشنه ای که تلخار ساخته بود)
 • Angrodآنگرود (برادر فینرود و گالادریل)
 • Anguirelآنگویرل (شمشیر ائول)
 • Ann-thennathآن-تنات (گونه ای از ابیات که توسط الف ها استفاده می شد)
 • Annaelآنایل (پدرخوانده ی تور)
 • Annatarآناتار (خداوندگار هبه ها)
 • Annon-in-Gelydhآنون-این-گلید (دروازه ی پنهان نولدور)
 • Annúminasآنومیناس (جایگاهی باستانی برای شاهان آرنور)
 • Anorآنور (نام خورشید به زبان الفی)
 • Anor-stoneسنگ آنور (پلانتیر موجود در میناس آنور)
 • Anson Roperانسون روپر (پسر عموی سم)
 • Antsمورچه ها
 • Anárionآناریون (پسر ملکه تار-آنکالیمه)
 • Anárionآناریون (پسر کوچکتر الندیل)
 • Anórienآنورین (سرزمین های اطراف میناس تریت)
 • Apanónarآپانونار (از پی زادگان)
 • Apesبوزینه (موجودات جنگلی از سرزمین های جنوبی)
 • Appledore Familyخانواده ی اپل دور (خانواده ای از انسان های ساکن بری)
 • Applesسیب
 • Ar-Abattârikآر-آباتاریک (نام تار-آردامین در زبان آدوناییک)
 • Ar-Adûnakhôrآر-آدوناخور (اولین پادشاه نومه نوری که با نام آدوناییک حکومت کرد)
 • Ar-Belzagarآر-بلزاگار (نام تار-کالماکیل به زبان آدوناییک)
 • Ar-Feinielآر-فینیل (بانوی سپید)
 • Ar-Gimilzôrآر-گیمیلزور (پدر تار-پلانتیر)
 • Ar-Inziladûnآر-اینزیلادون (نام اصلی تار- پلانتیر به زبان آدوناییک)
 • Ar-Pharazônآر-فارازون (آخرین پادشاه نومه نور)
 • Ar-Sakalthôrآر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)
 • Ar-Zimraphelآر-زیمرافل (ملکه و همسری بی تمایل به آر-فارازون)
 • Ar-Zimrathônآر-زیمراتون (وارث آر-آدوناخور)
 • Aradanآرادان (لقب مالاخ)
 • Aragorn Elessarآراگورن اله سار (پسر آراتورن، وارث ایسیلدور و پادشاه قلمرو از نو متحد شده دونه‌داین)
 • Aragorn Iآراگورن اول (جد دور آراگورنی که از یاران حلقه بود)
 • Aragostآراگوست (هشتمین سرکرده دونه داین)
 • Arahad Iآراهاد اول (هفتمین سرکرده دونه داین)
 • Arahad IIآراهاد دوم (دهمین سر کرده ی دونه داین)
 • Arahaelآراهایل (دومین سر کرده ی دونه داین)
 • Aramanآرامان (سرزمین های شمالی ورای کوهستان پلوری)
 • Aranarthآرانارت (اولین سر کرده ی دونه داین)
 • Arandorآراندور (سرزمین شاهی نومه نور)
 • Arandurآراندور (خادم پادشاه)
 • Aranelآرانل (لقبی برای دیور و ارندیس)
 • Aranrúthآرانروت (شمشیر تینگول پادشاه دوریات)
 • Arantarآرانتار (پنجمین پادشاه آرنور)
 • Aranuirآرانویر (سومین سر کرده ی دونه داین)
 • Aranwionآرانویون (نام خانوادگی وورونوه)
 • Aranwëآرانوه (پدر وورونوه دریانورد)
 • Araphantآرافانت (پدر آخرین پادشاه آرتداین)
 • Araphorآرافور (نهمین پادشاه آرتداین)
 • Arassuilآراسویل (یازدهمین سر کرده ی شمال)
 • Aratanآراتان (فرزند دوم ایسیلدور)
 • Aratarآراتار (بلندمرتبه ترین نیروهای آردا)
 • Arathorn Iآراتورن اول (دوازدهمین سر کرده ی دونه داین)
 • Arathorn IIآراتورن دوم (پدر آراگورن اله سار)
 • Aravalآراوال (سیزدهمین شاه آرتداین)
 • Aravirآراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)
 • Aravornآراورن (نهمین سرکرده ی دونه داین)
 • Arawآراو (نامی برای اورومه در سرزمین میانه)
 • Archetآرچت (روستایی جنگلی در سرزمین بری)
 • Arciryasآرکیریاس (پسر کوچکتر تلومختار اومبارداکیل)
 • Ard-galenآرد- گالن (نام پیشین آنفائگلیت)
 • Ardaآردا (دنیا)
 • Arda.irآردا.آی آر
 • Ardamirآردامیر (از نوادگان شجره‌ی سلطنتی نومه نور)
 • Aredhelآره دل (بانوی سپید نولدور)
 • Argeleb Iآرگلب اول (هفتمین پادشاه آرتداین)
 • Argeleb IIآرگلب دوم (دهمین پادشاه آرتداین)
 • Argonathآرگونات (ستون های پادشاهان)
 • Argonuiآرگونویی (سیزدهمین سرکرده دونه داین)
 • Arienآری ین (مایای خورشید)
 • Arkenstoneگوهر آرکن (قلب کوه اره بور)
 • Armenelosآرمنه لوس (شهر پادشاهان نومه نور)
 • Armethyst Hornblowerآرمتیست هورن بلوور (همسر رودیبرت بولجر)
 • Arminasآرمیناس (همراه گلمیر)
 • Arnorآرنور (پادشاهی شمالی دونه داین)
 • Arodآرود (اسب لگولاس وگیملی)
 • Arosآروس (رودخانه مرزی جنوب دوریات)
 • Arossiachآروسیاخ (گدارهای آروس)
 • Arrochآروخ (اسب هورین تالیون)
 • Artamirآرتامیر (وارث ازدست رفته ی اوندوهر)
 • Artanisآرتانیس (نامی که پدرِ گالادریل بر روی او نهاد)
 • Artanoآرتانو (نامی که سائرون برای خود انتخاب کرد)
 • Arthedainآرتداین (آخرین قلمروی پادشاهی شمال)
 • Arthórienآرتورین (منطقه ای از دوریات شرقی)
 • Arveduiآرودویی (آخرین پادشاه آرتداین)
 • Arvegilآروگیل (یازدهمین پادشاه آرتداین)
 • Arveleg Iآرولگ اول (هشتمین پادشاه آرتداین)
 • Arveleg IIآرولگ دوم (دوازدهمین پادشاه آرتداین)
 • Arvernienآرورنی ین (سرزمین‌های ساحلی در شمال خلیج بالار)
 • Arwenآرون (ستاره شامگاهی، ملکه نجیب آراگورن اله سار)
 • Ascarآسکار (آخرین آرامگاه گنج‌های دوریات)
 • Asfalothآسفالوت (نام اسب گلورفیندل)
 • Asgonآسگون (یاغیِ اهل دور-لومین)
 • Ash Mountainsکوهستان خاکستر (رشته کوهی که مرز شمالی موردور را شکل می‌دهد)
 • Ashen Mountainsکوهستان خاکستری (حصار شمالی موردور)
 • Ashesدرخت زبان گنجشک (درختانی که نیزه روهیریم از آن ساخته می‌شد)
 • Asphodelسوسن سفید (گل روشنی از سرزمین‌های جنگلی)
 • Asphodel Brandybuckاسفودل برندی باک (دختر گوربادوک برندی باک)
 • Astaldoآسترون (چهارمین ماه از سال در تقویم هابیت ها)
 • Astarآستار (ماه های تقویم نومه نوری‌ها)
 • Asëa aranionآسئا آرانیون (علف شاهی)
 • Atalantëآتالانته (نامی برای جزیره غرق شده)
 • Atanalcarآتانالکار (کوچک‌ترین فرزند الروس تار-مینیاتور)
 • Atanamirآتانامیر (سیزدهمین پادشاه نومه نور)
 • Atanatar Iآتاناتار اول (دهمین پادشاه گوندور)
 • Atanatar IIآتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)
 • Atanatáriآتاناتاری (پدران انسان ها)
 • Ataniآتانی (مردم اداین)
 • Atarinyaآتارینیا (پدر من)
 • Athelasآتلاس (نام الفی علف شاهی)
 • Athrad Angrenآتراد آنگرین (گدارهای آیزن)
 • Aulendilآئولندیل (مرید آئوله)
 • Aulendil of numenorآئولندیل (فرزند سوم واردامیر نولیمون)
 • Aulëآئوله (سازنده سرزمین میانه)
 • Avallónëآوالونه (بندر اره سئا)
 • Avariآواری (آنان که فراخوان والار را نادیده گرفتند)
 • Avatharآواتار (سرزمینی تاریک در جنوب آمان)
 • Awakening of Menبیداری آدمیان (پیدایش آدمیان در هیلدورین)
 • Axanturآکسانتور (پسر-نوه‌ی الروس تارمینیاتور)
 • Axe of Tuorتبر تور سلاح تور پدر ائارندیل
 • Azaghâlآزاگال (ارباب به‌لگاست)
 • Azanulbizarآزانولبیزار (شیار عمیق و سایه‌گرفته‌ی دره دیمریل)
 • Azogآزوگ (رهبر اورک های شمال)

۵ دیدگاه

 1. این قسمت از فرنگ نامه قبلانم اینقدر کم بوده یا بعد از مشکل در سرور آردا به این قسمت خسارت وارد شده؟

 2. آراتورن اول، جمله ی اول شماره ی ۲ توضیحات غلطه. آراتورن اول پدر پدر پدربزرگ آراتورن دوم بوده، نه بالعکس.

 3. فرزند آدالگار مادربزرگ فرودو بود، پس صحیح تر این نیست که بگیم آدالگار یکی از پدر مادربزرگ های فرودو بود؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.