خانه - حرف: F

حرف: F

 • Fair Elvesالف‌های زیبا (نام الف‌های وانیار)
 • Fair, Theزیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)
 • Fairbairn Familyخانواده فیربرین (نگهبانان ارثی سرحدات غربی)
 • Faithfulمؤمن (مخالفان شاه آدمیان)
 • Falasفالاس (قلمروی بندری گیردان)
 • Falasturفالاستور (فرمانروای سواحل)
 • Falathrimفالاتریم (ملوان کشتی ائارندیل)
 • Fall of Barad-dûrشکست سائورون (سقوط باراد-دور)
 • Fall of Gil-galadسقوط گیل گالاد (داستان آخرین شاه والای نولدور)
 • Fall of Gondolinسقوط گوندولین (ویرانی آخرین دژ الدار در بله‌ریاند)
 • Fall of Nargothrondسقوط نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ)
 • Fallohidesفالوهید ها (تبار شمالی هابیت‌ها)
 • Falls of Raurosآبشار رائوروس (آبشار زیر نن هیتوئل)
 • Falls of Sirionآبشار سیریون (فرود سیریون زیر آندرام)
 • Fangornفنگورن (اِنتی که چوب‌ریش خوانده می‌شد)
 • Fanuidholفانویتول (ابر سر)
 • Far downsپستی‌های دور (سرزمین غربی شایر)
 • Far Haradهاراد دور (سرزمین‌های سوزان دوردست جنوب)
 • Faramirفارامیر (پسر اوندوهر)
 • Faramir son of Denethor IIفارامیر پسر دنه تور دوم (آخرین کارگزار)
 • Faramir took Iفارامیر توک اول (پسر و وارث تاین پره‌گرین اول)
 • Farmer Maggotماگوت مزرعه دار (هابیت دولتمند ماریش)
 • Farthingsفاردینگز (چهار بخش شایر)
 • Fastloph Bolgerفاستلوپ بولگر (عموبزرگ بیل‌بو بگینز)
 • Fastred of Greenholmفاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)
 • Fastred of Rohanفاسترد از روهان (پسر از دست رفته‌ی فولک‌واینِ روهانی)
 • Fatچاق (عنوانی برای کسانی که به فربهی شهره‌اند)
 • Father of Dragonsپدر اژدهایان (عنوان گلائرونگ زرین)
 • Father of the isleپدر جزیره (عنوان افتخاری شاهان نومه‌نور)
 • Fathers of Dwervesپدران دورف‌ها (بنیان‌گذاران نژاد دورف‌ها)
 • Fathers of Menپدران آدمیان
 • Fatty Bolgerفتی بولگر
 • Fatty Lumpkinلامپکین چاقه (اسب‌چه‌ی تام بامبادیل)
 • Feanorفئانور (بزرگ‌ترین در میان نولدور)
 • Feanorianفئانوری (الفبایی که به نام تنگوار می‌شناسند)
 • Feanturiفئانتوری (اربابان ارواح)
 • Felagundفلاگوند (نام دورفی فینرود)
 • Felarofفلاروف (خاندان کبیر ائورل)
 • Fell winter of Third Ageزمستان سخت عصر سوم (زمستان سال 2911 دوره‌ی سوم )
 • Fellowship of the ringیاران حلقه (نُه پیاده)
 • Fen hollenفن هولن (در بسته)
 • Fen of Serechمرداب سرخ (تالاب‌های در امتداد جریان مرینگ)
 • Fengelفنگل (پدربزرگ تئودن)
 • Fenmarchفن مارچ (سرزمین‌های بایر امتداد رود مرینگ)
 • Fernyفرنی (یکی خانواده‌های مردمان بری)
 • Ferumbras took IIفارومبراس توک دوم (برادر بزرگ‌تر باندوبراسِ بال‌روئر)
 • Ferumbras Took IIIفارومبراس توک سوم (سی‌امین تاین شایر)
 • Field of Celebrantدشت کلبرانت (محل پیروزی بزرگ ائورل)
 • Field of Cormallenدشت کورمالن
 • Fiery Mountainکوه آتش (قله‌ی شعله‌ور اورودرویین)
 • Filiفیلی (یکی از کوچک‌ترین خویشان تورین سپربلوط)
 • Fimbrethilفیمبرتیل (واند‌لیمِ محبوب چوب‌ریش)
 • Finarfinفینارفین (شاه نولدور در آمان)
 • Findegilفیندگیل (کاتب گوندور)
 • Finduilas of Dol Amrothفیندویلاس از دول آمروت
 • Finduilas of Nargothrondفیندویلاس از نارگوتروند (دختر محکوم به فنای اورودرت)
 • Finglasفینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)
 • Fingolfinفینگولفین (پسر دوم و وارث فینوه)
 • Fingonفینگون (شاه والای نولدور پس از داگور براگولاخ)
 • Finrod Felagundفینرود فلاگوند (مؤسس نارگوتروند)
 • Finweفینووه (ارباب باستانی نولدور)
 • Fireآتش (شعله‌های اورودروین)
 • Fire Drakesآشتین دَم (اژدهایانی که نفس آتشین داشتند)
 • Fire footآتشین‌سُم (مرکب ائومر)
 • Fire Mountainکوه آتش (نامی برای اورودروین)
 • Fire of Iluvatarآتش ایلوواتار (نام احتمالی شعله‌ی فناناپذیر)
 • Firielفیریل (ملکه‌ی آخرین شاه، آروندوی)
 • Firien Woodجنگل فیرین (جنگل کوهستانی زیر هالیفیرین)
 • Firimarفیریمار (نام الفی برای آدمیان فانی)
 • Firithفیریت (فصل سینداری اواخر پاییز)
 • Firsشاه‌درخت (درختان پرطاقت مناطق مرتفع)
 • First Ageدوره اول (دوره‌ی جنگ‌های بله‌ریاند)
 • First Battleنبرد نخستین (اولین نبرد بزرگ در مجموعه جنگ‌های بله‌ریاند)
 • First Battle of the Fords of Isenنبرد نخست گدار ایزن (نبردی که در آن مرگ تئودرد رقم خورد)
 • First bornنخست‌زادگان (فرزندان بزرگ‌تر ایلوواتار)
 • First East Farthing Troopاولین گروه فاردینگ شرقی (داروغه‌های فراگ‌مورتن)
 • First homely houseاولین مسکن آسوده (نام خانه‌ی الروند در ریوندل)
 • First house of Edainاولین خاندان اداین (خاندان بئور)
 • Firth of Drengistخور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)
 • Fishماهی
 • Fladrifفلادریف (اِنت قدیمیِ جنگل فنگورن)
 • Flame imperishableآتش امرداد (منبع زندگی)
 • Flame of Anorشعله‌ی آنور (قدرتی که گندالف در دست داشت)
 • Flame of the Westشعله‌ی غرب (شمشیر آراگورن، آندوریل)
 • Flame of Udunشعله‌ی اودون (بالروگِ مورگوت)
 • Fletsفلت (سکوهای درختی و سنتی لورین)
 • Fliesمگس‌ها (حشرات فساد)
 • Flight of Noldorگریز نولدور (سفر نولدور به خارج از آمان)
 • Foam Flowerحباب گُل (کشتی مشهور آرندیل)
 • Foe Hammerدشمن‌کوب (ترجمه‌ی نام شمشیر گندالف، گلامدرینگ)
 • Folcaفولکا (شاه شکارچی روهان)
 • Folco Boffinفولکو بوفین (یکی از دوستان فرودو بگینز)
 • Folcredفولکرد (پسر مقتول شاه فولکواین)
 • Folcwineفولکواین (چهاردهمین شاه روهان)
 • Foldeفولد (منطقه‌ای در سرزمین‌های شاه روهان)
 • Folk of Halethمردم هالت (مردمان بره‌تیل)
 • Followersپی‌آمدگان (هیلدور، نام الفی آدمیان)
 • Foolاحمق (راداگاست، بنا بر گفته‌ی همقطار خودش، سارومان ساحر)
 • Ford of Bruinenگدار بروآینن (دوراهی لود واتر)
 • Fords of Arosگدار آروس (دوراهی بر قسمت بالایی رود آروس)
 • Fords of Isenگدارهای آیزن (نقطه‌ی تقاطعی رود آیزن)
 • Fords of Porosگدارهای پوروس (درگاه ایتیلین)
 • Forelitheفورلیت (ماه پیش از نیمه‌ی تابستان)
 • Foreluyeفوریول (ماه پیش از جشن یول، در نیمه‌ی زمستان)
 • Forestبیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)
 • Forest of Brethilجنگل بره‌تیل
 • Forest of Fangornجنگل فنگورن (جنگل باستانی زیر کوهستان مه‌آلود)
 • Forest of Neldorethجنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)
 • Forest of Regionجنگل ریجن
 • Forest Riverرود جنگلی (رود سیاه‌بیشه‌ی شمالی)
 • Forest Roadجاده‌ی جنگلی (جاده‌ای که از سیاه‌بیشه می‌گذرد)
 • Forgoilفورگویل (کله‌کاهی‌ها)
 • Forlindonفورلیندون (سرزمین‌های الف‌های شمال خلیج لون)
 • Forlondفورلوند (بندر الف‌های لیندو)
 • Formenosفورمنوس (دژ شمالی فئانور)
 • Fornفورن (یکی از اسامی بسیار تام بامبادیل)
 • Fornostفورنوست (شهر شاهان آرتداین)
 • Forochelفوروخل (خلیج یخ‌زده‌ی شمالی سرزمین میانه)
 • Forod Waith , landsسرزمین‌های فورود ویت (سرزمین‌های سردی در شمال سرزمین میانه)
 • Forod Waith , peopleمردم فورود ویت (آدمیان سرزمین بایر شمال باستانی)
 • Forostarفوروستار (سرزمین‌های شمالی نومه‌نور)
 • Fortinbars Took Iفورتینبارس توک اول (پدر توک پیر)
 • Fortinbras Took IIفورتینبراس توک دوم (بیست و نهمین تاین شایر)
 • Forwegفوروگ (کسی که یک بار رهبر گائورویت بود)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.